Hormonforstyrrende stoffer

Hormonforstyrrende stoffer

Vi udsættes hver dag for både naturlige og syntetiske stoffer, som kan have mulige effekter på vores hormonale system, men sådanne effekter er ikke nødvendigvis skadelige for vores helbred.

Vores hormonale system har en meget stor tilpasningsevne, og det er derfor meget vigtigt at skelne mellem midlertidige effekter uden sundhedsmæssig betydning og effekter, som medfører permanente skader på det hormonale system.

Plantebeskyttelsesmidler - pesticider bliver ofte beskyldt for at kunne forårsage skadelige hormonale effekter. Det er imidlertid vigtigt at forstå, at pesticider ikke er en ensartet type kemiske stoffer med ensartede biologiske virkninger, men derimod repræsenterer mange forskellige typer kemiske stoffer, hvoraf kun ganske få har vist mulige effekter
på det hormonale system.

EU-kriterier på vej
I forbindelse med gennemførelsen af EU-forordningen om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler (1107/2009)
er der fastsat et krav om, at EU-Kommissionen skal fastsætte specifikke videnskabelige kriterier til bestemmelse af stoffers hormonforstyrrende egenskaber [se Kriterier for hormonforstyrrende stoffer samt konsekvenser].

Dette kunne forlede til den opfattelse, at man på nuværende tidspunkt ikke har nogen viden om, hvorvidt plantebeskyttelsesmidler har indvirkninger på det hormonale system, når de bliver godkendt til anvendelse.

Dette er imidlertid ikke en korrekt opfattelse. Der har i mange år både i Danmark og i resten af EU været stillet omfattende krav til undersøgelser af stoffernes sundhedsmæssige og miljømæssige egenskaber, som en for-udsætning for at kunne ansøge om godkendelse.

Sådanne undersøgelser er designet med det formål, at afdække mulige uønskede effekter på såvel menneskers sundhed som på det omgivende miljø. I udformningen af sådanne undersøgelser og fortolkningen af deres resultater medtages også risikoen for særlige følsomme grupper, så som gravide, børn og ældre personer, for at sikre, at eventuelle rester i fødevarer m.v. ikke udgør nogen risiko for borgerne.

Undersøgelserne omfatter derfor også effekter på det hormonale system, idet man ser både på mulige umiddelbare uønskede effekter og på effekter, som måtte opstå i flere på hinanden følgende generationer af forsøgsorganismer. Hermed vil man også få afdækket eventuelle effekter på afkom af de eksponerede modelorganismer.
Derfor udgør plantebeskyttelsesmidler, som er godkendt i overensstemmelse med den gældende lovgivning ikke nogen uacceptabel risiko for borgerne i Danmark.