Bier og plantebeskyttelsesmidler

Bier og plantebeskyttelsesmidler

Den Europæiske Fødevare Sikkerheds Autoritet (EFSA) har på anmodning fra EU-Kommissionen udarbejdet et guidance dokument om vurdering af risiko for bier i forbindelse med anvendelse af plantebeskyttelsesmidler.

Baggrunden for Kommissionens anmodning er bekymringer fra medlemmer af Europa-Parlamentet og bi-avlerorganisationer om utilstrækkeligheden af eksisterende guidelines for risikovurdering for bier (EPPO).

EFSA har på den baggrund udarbejdet en guideline, som i modsætning til den tidligere anvendte guideline ikke kun omfatter honningbier, men også humlebier og solitære bier. Dokumentet har været sendt i høring hos medlemsstaterne og andre interessenter. Den endelige version er dateret 5. august 2013.

Dokumentet kræver beregningen af en række risikokvotienter for alle tre typer af bier.
Risikoberegningerne omfatter akut og kronisk toksicitet for bier og larver m.m. Processen inkluderer ligeledes forskellige eksponeringsruter både i og udenfor marken og dækker udsprøjtede midler såvel som bejdsemidler og anvendelse af granulater.

Risikovurderingen foregår i flere trin, startende med et screeningstrin efterfulgt af et trin 1 for stoffer, som ikke bliver fundet acceptable i screeningstrinet. For stoffer, som heller ikke bliver fundet acceptable i trin 1, kan der foretages yderligere risikoberegninger med mere realistiske forudsætninger.

Vanskeligt at få godkendt nye produkter
Både industrien og EFSA har foretaget en konsekvensanalyse af anvendelsen af dokumentet i den europæiske godkendelsesproces, med lidt forskellige resultater. Industrien har gennemført et screeningstrin og en trin 1 risikovurdering på 151 aktivstoffer dækkende 163 forskellige anvendelser.
Aktivstofferne omfatter 52 herbicider, 52 fungicider, 51 insekticider og 8 andre anvendelser (f.eks. vækstregulering).

For sprøjtemidler viste det sig, at 91 % af anvendelserne var uacceptable for honningbier, 100 % for humlebier og
100 % for solitære bier. For bejdsemidler var de tilsvarende tal 58 % uacceptable for honningbier, 100 % for humlebier og 97 % for solitære bier. Den kritiske faktor var typisk kronisk toksicitet.

EFSA har ligeledes foretaget en konsekvensvurdering, hvor de har set på 24 insekticider, 16 fungicider og 21 herbicider, med følgende resultat: 71 % af insekticiderne, 44 % af fungiciderne og 33 % af herbiciderne bliver vurderet som uacceptable i trin 1. EFSA har imidlertid kun risikovurderet effekten på honningbier. Ifølge industriens konsekvensanalyser er de andre bi-arter meget mere kritiske. 

Når så mange produkter bliver fundet uacceptable, må konklusionen være, at eksponeringsværdierne enten er overestimerede eller at trigger-værdierne er alt for konservativt valgt.

Dertil kommer, at der ikke findes validerede testguidelines for en del af de krævede tests på honningbier og slet ikke de krævede tests for humlebier og solitære bier. Alle disse skal først udvikles og valideres.

Konsekvensen af ovenstående kan være, at det bliver meget vanskeligt i fremtiden at få godkendt nye midler, specielt insekticider.