Ryegaard og Trudsholm Godser - moderne landbrug i samspil med naturen 

Samarbejde mellem Ryegaard og Trudsholm Godser og Dansk Planteværn

Dansk Planteværn og Ryegaard og Trudsholm Godser arbejder sammen om at demonstrere, hvordan et moderne landbrug bliver drevet, herunder initiativer for at styrke biodiversiteten og ansvarlig brug af godkendte sprøjtemidler bl.a. ved brug af nye teknologier og digitale værktøjer. Interessenter som politikere, myndigheder, medier og organisationer kan besøge Ryegaard og Trudsholm Godser for at opleve, hvordan et stort fokus på miljø og natur er foreneligt med en intensiv planteproduktion. 

”Vi vil gerne være med til at vise, at driften af et moderne landbrug godt kan foregå bæredygtigt. Hvis vi kan gå foran med gode og ikke alt for kostbare eksempler, kan andre forhåbentlig blive inspireret,” siger Johan Scheel, ejer af Ryegaard og Trudsholm Godser.

Demonstrationsarealet på Ryegaard og Trudsholm Godser er på 430 hektarer (ha.), hvoraf 220 ha. bliver dyrket konventionelt og 40 ha. økologisk. Resten er er skov og græsningsarealer. 

Samarbejdet mellem Ryegaard og Trudsholm Godser og Dansk Planteværn omfatter bl.a. følgende initiativer: 

  • Naturstriber; på demonstrationsarealet bliver der i 2024 udlagt 6,7 km naturstriber på de dyrkede hektarer. Det inkluderer blomsterstriber, striber med harvet jord og med slået græs for at styrke fødegrundlaget for bier og andre insekter. Der bliver sået fem forskellige blomsterblandinger, enkelte er etårige og flest er flerårige, som er særligt attraktive for bestøvere. Derudover bliver der etableret 1,5 ha. med bi- og vildtvenlige blomsterarter. 
  • Bihoteller; der er opsat tre bihoteller på Ryegaard, som er placeret i mark- og skovkanter for at give vilde bier bedre muligheder for at bygge reder og lægge æg. 
  • Stenbunker, halvomsatte halmballer og grenbunker bliver efterladt forskellige steder på demonstrationsarealet til gavn for insekter. 
  • Lærkepletter; der er usåede pletter i markerne med meget lidt vegetation. Det giver viben, sanglærken og andre jordrugende fugle gode muligheder for bl.a. at søge føde i ynglesæsonen. 
  • Demonstration af initiativer fra Dansk Planteværns medlemsfirmaer, herunder lukkede påfyldningssystemer til brug når marksprøjten tilføres sprøjtemidler, hvilket skåner miljøet og reducerer risikoen for sprøjteføreren.

Om Dansk Planteværn

Dansk Planteværn er interesseorganisation for virksomheder, der udvikler og markedsfører konventionelle og biologiske pesticider samt biostimulanter understøttet af plantebioteknologi, præcisionsteknologier og digitale løsninger. Vi arbejder for, at danske landmænd kan drive konkurrencedygtige virksomheder med omtanke for miljøet. Nu og i fremtiden. Dansk Planteværns primære opgave er at tilbyde vores medlemmer adgang til viden, politisk indflydelse samt faglige netværk. Dansk Planteværn blev grundlagt den 29. juni 1937, og er medlem af den europæiske brancheforening, CropLife Europe. 

”Vi tror på, at innovation og nye løsninger udvikles gennem samarbejde og partnerskaber. Vi arbejder for at skabe sunde fødevarer og for at bæredygtige teknologier kan bidrage til landbrugets grønne omstilling.” siger Tanja Andersen, direktør i Dansk Planteværn.  

Om Ryegaard og Trudsholm Godser

Landbrugsarealet på Ryegaard og Trudsholm Godser er på 1032 ha. og omfatter både økologisk (159 ha.) og konventionel produktion (873 ha.). De primære afgrøder i den konventionelle produktion er vårbyg, maltbyg, rajgræs, vinterraps, rug, vinterbyg, brødhvede og industrihvede. De økologiske afgrøder er vårbyg, rug og kløvergræs til foder samt havre og maltbyg. 

På ejendommen er der 75 gravhøje, der bidrager til biodiversiteten ved at fastholde små områder, hvor jorden er uberørt. Ryegaard og Trudsholm Godser udarbejder hvert år en biotopplan med en række naturforbedrende tiltag for at optimere levevilkår for bl.a. insekter og agerhøns. Ryegaard har eget alment privat vandværk, som leverer vand til 45 husstande. Vandværket er, ligesom andre vandværker, underlagt myndighedernes kontrol- og prøveudtagningsprogram.  

God plads til biodiversitet

Ryegaard og Trudsholm Godser anvender principperne for integreret plantebeskyttelse (IPM) i jordbruget. Det betyder, at forekomsten af ukrudt, svampesygdomme og skadedyr forebygges og minimeres på måder, der reducerer behovet for brug af pesticider. Det kan eksempelvis være ved at veksle imellem afgrøder på marken og inkludere sortsblandinger.

Jordbruget bliver fortrinsvist drevet efter principperne for pløjefri dyrkning, også kaldet reduceret jordbearbejdning, hvor jorden bliver bearbejdet mindst muligt til gavn for klima og biodiversitet. Produktionsformen er energibesparende til gavn for klimaet, da de tunge landbrugsmaskiner kører færre gange på marken i løbet af sæsonen. 

Som led i planlægningen af blomsterstriberne, bliver der i 2024 udsået hjemmehørende arter for at styrke de hjemmehørende insekter, der lever af disse blomster. Målet er flere flerårige blomsterstriber, så antallet af nyttedyr øges og bidrager til skadedyrsbekæmpelse. SEGES Innovation har gennemført et NaturTjek på Ryegaard og vurderet bedriftens aktiviteter til at have en høj naturværdi.   

Naturen kan få mere plads, hvis landbrugsarealet bliver udnyttet optimalt, og med en stigende verdensbefolkning, og dermed behov for at producere flere fødevarer, er dét nødvendigt. Landbruget på Ryegaard og Trudsholm Godser er et godt eksempel på, at klimahensyn, biodiversitet og et højt udbytte kan forenes. 

Klik her for at læse mere om Ryegaard og Trudsholm

Adressen er: Ryegaard Gods, Munkholmvej 380, 4060 Kr. Såby 

Vores udfordring er at brødføde verden samtidig med at vi giver plads til naturen