Ændring af miljøbeskyttelsesloven og vandforsyningsloven

Publiceret 18.12.2023

Vand Hældes Fra Flaske I Glas

Høringssvar vedr. udkast til forslag til lov om ændring af miljøbeskyttelsesloven og vandforsyningsloven.

Dansk Planteværn takker for muligheden for at kommentere på udkast til forslag til lov om ændring af miljøbeskyttelsesloven og vandforsyningsloven. Vi havde set frem til høringsmødet om lovforslaget, og undrer os over, at vi ikke har hørt derom.

Vi finder overordnet at den nationale godkendelsesordning bidrager til at sikre, at godkendte plantebeskyttelsesmidler til anvendelse i Danmark ikke udgør en risiko for miljøet – herunder grundvandet. Derfor finder vi det bekymrende, at man begrænser landbrugets muligheder for at anvende godkendte plantebeskyttelsesmidler uden at fremlægge et fagligt grundlag.

Som det fremgår af høringsbrevet er formålet med lovforslaget at styrke beskyttelsen af drikkevandet ved fremover at forpligte kommunerne til at sikre beskyttelsen af de boringsnære beskyttelsesområder (BNBO), hvor der ifølge en kommunal vurdering er en risiko for forurening ved erhvervsmæssig anvendelse af pesticider i området. Af selve lovforslaget fremgår det, at en sådan vurdering kan baseres på ”et mere overordnet skøn”. Vi havde gerne set, at kommunernes vurdering grundlæggende baseres på en faglig vurdering. Med tilgængelighed af en faglig vurderingsramme, ville man også undgå problemer med stor variation i vurderingen kommunerne imellem. Vi tilskynder til, at en sådan vurderingsramme opstilles som en del af den kommende vejledning.

I det omfang at forslaget udtager det forventede areal landbrugsjord, antager vi, at det til fulde vil være tilstrækkeligt til beskyttelse af grundvandet, og at man således afventer og vurderer resultatet af dette beskyttelsestiltag, inden nye beskyttelsestiltag introduceres.