Anvendelse af pesticider inden for boringsnære beskyttelsesområder

Publiceret 16.04.2024

Marksprøjte På Mark

Høringssvar vedr. bekendtgørelse om frister for og krav til indhold af aftaler, påbud og forbud
om erhvervsmæssig anvendelse af pesticider inden for boringsnære beskyttelsesområder og
bekendtgørelse om vurdering af boringsnære beskyttelsesområder og vurdering.

Dansk Planteværn takker for muligheden for at kommentere på bekendtgørelse om frister for og krav til
indhold af aftaler, påbud og forbud om erhvervsmæssig anvendelse af pesticider inden for boringsnære
beskyttelsesområder og bekendtgørelse om vurdering af boringsnære beskyttelsesområder og vurdering.

Den nationale godkendelsesordning for pesticider bidrager til at sikre, at godkendte pesticider til
anvendelse i Danmark ikke udgør en risiko for miljøet – herunder grundvandet. Som nævnt tidligere, finder
vi det derfor bekymrende, såfremt man begrænser landbrugets muligheder for at anvende godkendte
pesticider uden at fremlægge et fagligt grundlag. Vi finder det dog overordnet positivt, at man i
bekendtgørelsen stadig tilskynder til, at frivillige aftaler skal opnås mellem landmænd og vandværker.

I §2 mener Dansk Planteværn, at der i stk. 3 skal indføjes et ”der udelukkende er” efter ”pesticider”.
Pesticider godkendt til økologi kan også anvendes på konventionelle bedrifter, og det nuværende ordvalg
om pesticidfri drift er derfor misvisende. Tilsvarende i forhold til §3 mener vi, at der i stk. 1 også skal
indføjes ”udelukkende” efter ”pesticider”.

Vi finder det positivt, at man tager højde for flerårige markplaner, så landmænd, som har investeret i
etablering af flerårige afgrøder, ikke unødigt straffes med et straks-påbud.

I det omfang, at forslaget udtager det forventede areal landbrugsjord, antager vi, at det til fulde vil være
tilstrækkeligt til beskyttelse af grundvandet, og at man således afventer og vurderer resultatet af dette
beskyttelsestiltag, inden eventuelle yderligere beskyttelsestiltag introduceres.