EU-kommissionens forslag vedr. supplerende beskyttelsescertifikater

Publiceret 23.08.2023

Christiansborg Fra Højre, M. Vej

Høringssvar vedr. EU-kommissionens forslag vedr. supplerende beskyttelsescertifikater (EM Id nr.: 701264)

Dansk Planteværn (DP) takker for muligheden for at bidrage med sine synspunkter til høring om supplerende beskyttelsescertifikater og enhedscertifikater vedr. plantebeskyttelsesprodukter. Vi udtrykker samtidig vores værdsættelse af Patent- og Varemærkestyrelsens informative interessentmøde den 27. juni om høringsdokumenterne. 

Resumé

Dansk Planteværns høringssvar angår alene forslag og dokumenter vedrørende plantebeskyttelsesmidler. DP støtter tiltag, der kan gøre patentsystemet smidigere og billigere at anvende for brugerne, så længe det ikke går ud over kvaliteten. På den baggrund støtter vi forslagene om en enklere proces for behandling af ansøgninger om SPC. Vi har imidlertid betænkeligheder ved at kompetencen overføres til EUIPO og foreslår derfor at sagsbehandling sker hos EPO og medlemslandene i forening; alternativt en lang overgangsordning, der giver tilstrækkelig mulighed for at etablere faglig kompetence hos EUIPO. Kompetenceopbygningen hos EUIPO bør især funderes på kompetence fra de medlemslande, der i dag behandler flest ansøgninger. Vi støtter ligeledes forslaget om et SPC enhedscertifikat, men finder det hverken nødvendigt eller hensigtsmæssigt at muligheden for at ansøge om, og opnå, et enheds-SPC er betinget af, at virksomheden har markedsføringstilladelse (eller har ansøgt om en sådan) i samtlige deltagende lande. 

DP støtter generelt tiltag, der fremmer et mere effektivt patentsystem og dermed bidrager til at styrke innovationskraften til gavn for samfundet. Vi ser derfor positivt på den fremsatte forslagspakke, som indgår i udmøntningen af den europæiske patentreform, der bl.a. gør det enklere og billigere at patent-beskytte innovation i flere europæiske lande. 

Dette høringssvar angår alene de forslag og dokumenter, som vedrører plantebeskyttelsesmidler.

DP støtter forslaget om en central proces for SPC’er, da det vil gøre det smidigere, billigere, hurtigere at opnå SPC. Samtidig vurderer vi, at en central sagsbehandling vil styrke grundlaget for ensartet behandling og dermed juridisk sikkerhed blandt ansøgerne. Vi er imidlertid betænkelige ved Kommissionens forslag om, at kompetencen skal flyttes til EUIPO, der ikke i dag har kompetence på dette område. Vi er i udgangspunktet mere trygge ved at kompetencen forbliver hos EPO og medlemslandene og foretrækker at sagsbehandlingen varetages af repræsentanter for medlemslandene og EPO i fællesskab. Som alternativ foreslår vi en lang overgangsordning, hvor EUIPO med assistance fra medlemslandene kan opbygge faglig kompetence og tillid blandt brugerne. Det bør især være de lande, der i dag behandler flest ansøgninger, som bistår med denne kompetenceopbygning. 

DP støtter ligeledes forslaget om et enhedscertificat, som vil gøre det enklere for brugerne at administrere deres rettigheder i flere lande. Situationen for virksomhederne er imidlertid, at det vil være varierende, om de vil være i alle deltagende landes markeder. Derfor bør hverken ansøgning om enheds-SPC eller sagsbehandling af en ansøgning, være betinget af, at ansøger har markedsføringstilladelse (eller har ansøgt om en sådan) i alle deltagende lande. 

DP bemærker hertil, at det ikke er i overensstemmelse med formålet med patentreformen, herunder med enheds-SPCets, hvis den pålægger virksomhederne unødvendige omkostninger og administrativt besvær, som der vil være forbundet med at skulle ansøge om markedsføringstilladelser i lande, hvor virksomheden ikke ønsker, eller ikke kan opnå tilladelse til, at markedsføre det pågældende produkt SPC’et beskytter. Eksempelvis vil det for en række planteværnsprodukter – for såvel biologiske som syntetiske midler - ikke være relevant at besidde markedsføringstilladelse / godkendelse til markedsføring bredt, da produktet er målrettet enten afgrøder, som alene dyrkes i visse lande, eller skadevoldere, som ikke har en generel udbredelse i Europa. Pesticidlovgivningen er desuden kendetegnet ved at give rum for varetagelse af nationale hensyn ifm. godkendelsen af plantebeskyttelsesmidler. Det betyder konkret, at der fx i Danmark tages særlige hensyn til grundvandets beskyttelse, hvorfor visse midler ikke kan opnå godkendelse nationalt, hvis de giver anledning til uacceptabel nedsivning. Andre lande vægter evt. hensynet til beskyttelse af fx overfladevand, hvorfor der vil være forskel i, hvilke produkter der tillades markedsført i de enkelte lande ud fra faglige vurderinger. På den baggrund finder DP det uhensigtsmæssigt, hvis enhedscertifikatet forudsætter markedsføring i alle deltagende lande. En hensigtsmæssig løsning vil i vores optik være, at man kan ansøge om enheds-SPC med mindst en markedsføringstilladelse og, at et udstedt enheds-SPC kun har effekt i de lande, hvor ansøger har markedsføringstilladelse. 

Dansk Planteværn står naturligvis til rådighed for yderligere drøftelse af dette høringssvar og vil sætte stor pris på løbende dialog i takt med forhandlingernes forløb.