Forslag om planter frembragt med nye genomteknikker

Publiceret 19.07.2023

Majskolber

Høringssvar vedr. høring om EU-Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning …/… om planter frembragt med nye genomteknikker samt fødevarer og foder heraf, og om ændring af forordning (EU) 2017/625

Dansk Planteværn takker for muligheden for at fremkomme med kommentarer til høringen om EU-Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning …/… om planter frembragt med nye genomteknikker samt fødevarer og foder heraf, og om ændring af forordning (EU) 2017/625. 

Udvikling af nye teknologier, der kan bidrage positivt til en bæredygtig og ansvarlig landbrugsproduktion, bør konstant have samfundets bevågenhed og Dansk Planteværn støtter derfor EU-Kommissionens forslag om at indføre speciallovgivning for planter og afledte produkter frembragt med målrettet mutagenese eller cisgenese. 

Det er positivt, at GMO-reguleringen tilpasses i lyset af de mange videnskabelige og teknologiske fremskridt på området og Dansk Planteværn ser særlig positivt på forslagets tilgang til kategori 1 NGT-planter, hvor der ikke er behov for risikovurdering, godkendelse og mærkning af planter og afledte produkter til fødevare- og foderbrug, hvis den nye egenskab også kunne være opstået naturligt eller være opnået med traditionel forædling. Vi vil opfordre til, at Kommissionen tager lignende initiativer med hensyn til anvendelsen af disse genomteknikker på andre områder, som kan tilskynde til innovation indenfor plantebeskyttelse og bidrage til en stabil og bæredygtig fødevareproduktion.

Vi vil slutteligt opfordre til, at man hurtigst muligt søger afklaring af eventuelle konsekvenser for brugen af patenter, da tilgangen til patenter vil have stor indflydelse på firmaernes appetit på yderligere investering i udviklingen af nye afgrøder. 

Vi står som altid til rådighed, hvis der er behov for yderligere uddybelse af vores kommentarer.