Høring om “Building the future with nature: Boosting Biotechnology and Biomanufacturing in the EU”

Publiceret 11.04.2024

Vindmøller Og Mark

Vedr. høring om “Building the future with nature: Boosting Biotechnology and Biomanufacturing in the EU”

Dansk Planteværn repræsenterer globale virksomheder, som alle udvikler og markedsfører biologiske
løsninger til brug for landbrugets grønne omstilling – biostimulanter og biologiske pesticider. Som forening
bakker vi derfor fuldt op om Kommissionens nye meddelelse om “Building the future with nature: Boosting
Biotechnology and Biomanufacturing in the EU”. Det er et vigtigt initiativ, som meget fint opsummerer nogle
af de finansielle og regulatoriske udfordringer, som virksomheder indenfor biotek mødes med.

Som branche har vi mange års erfaring med at udvikle og dokumentere effektive løsninger til landbruget. Vi
anerkender derfor frustrationen med lange godkendelsesprocedurer og dertilhørende forsinket
markedsadgang. Vi finder det dog nødvendigt at påpege, at det for os er helt essentielt, at der også for
biologiske produkter altid påvises effekt for landmanden og sikker anvendelse for miljø, dyr og mennesker.

Vi bakker fuldt op om at datakrav og vurderinger skal være relevante og proportionelle for biologiske
produkter, men vi finder det samtidig nødvendigt, at alle produkter hviler på et solidt datagrundlag, så
landmændene kan have tillid til effekten og samfundet tillid til sikkerheden. Det er ikke givet, at et produkt er
sikkert, blot fordi det er af biologisk ophav. Det solide datagrundlag kan ikke fraviges, hvis de biologiske
produkters potentiale, som en del af landbrugets grønne omstilling, skal indfris; men i vores iver på at få sat
fokus på de biologiske midler er det afgørende med åbenhed om effektvurderingen for derved at skabe tillid
til produkterne hos landbruget, således, at de reelt kan supplere eller i visse tilfælde erstatte eksisterende
løsninger, og bringes i anvendelse. Vi finder forslaget om de regulatoriske sandkasser interessant og
øjensynligt relevant for de mere innovative løsninger, som ikke nemt passer ind i de gældende
vurderingsrammer. I den forbindelse er det værd at nævne, at man på EU-niveau arbejder på at etablere
ekspertnetværk blandt medlemslandene involveret i arbejdet med forordning 1107/09. Disse netværk vil
diskutere specifikke emner, herunder biologiske produkter, og kan derfor potentielt inddrages i forbindelse
med en sandkasse. Vores medlemmer investerer i udviklingen af innovative og mere bæredygtige
konventionelle og biologiske pesticider og landbruget har behov for hurtig adgang til al innovation, uanset
ophav. Derfor bakker vi også op om en tilgang, hvor alle nye produkter, som tilbyder landbruget en mere
effektiv og bæredygtig løsning fremskyndes. Det er nødvendigt for at opretholde forsyningssikkerheden i EU.

Investering i forskning og udvikling af nye løsninger er altafgørende for landbrugets grønne omstilling. Ift.
forædling af afgrøder er der stort potentiale ved anvendelsen af de nye teknikker til genredigering (NGT). Vi
bakker derfor fuldt op om, at den Europæiske landbrugssektor får adgang til at dyrke disse afgrøder på lige
fod med andre verdensdele. Vi ser det dog nødvendigt at påpege, at såfremt muligheden for at tage patent
på afgrøder udviklet på denne måde fjernes, da fjernes også incitamentet til at investere i fremtidige
løsninger. Dette aspekt skal derfor grundigt overvejes, inden lovgivning på området vedtages.