Pesticidstrategi i forhold til Glyphosat

Publiceret 24.05.2023

Direkte Såning I Stub Efter Behandling Med Glyphosat

Vedr. høring af udkast til ændring af bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler

Dansk Planteværn takker for muligheden for at fremkomme med bemærkninger til ovennævnte udkast til ændring af bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler.

Bekæmpelsesmidler skal anvendes så lidt som muligt men så meget som nødvendigt. Som udgangspunkt mener Dansk Planteværn ikke, at man skal begrænse anvendelsen af et aktivstof, hvor anvendelsen er vurderet sikker for mennesker og miljø, som det er tilfældet for produkter med glyphosat godkendt til brug i Danmark, og hvor alle produkter i øvrigt lige er blevet reevalueret. Det politiske ønske om at begrænse anvendelsen af glyphosat i den seneste pesticidstrategi er foreslået udmøntet ved at forbyde brug af glyphosat inden høst i foderafgrøder. Vi noterer os ønsket om en ikrafttrædelsesdato den 1. juli 2023, og må i den forbindelse gøre opmærksom på, at det ikke er muligt at implementere etiketteændringer inden denne dato. Såfremt MST vurderer, at der er behov for etiketteændringer, vil vi derfor foreslå en udsættelse af ikrafttrædelsesdatoen og en lang udfasning af produkterne på mindst 6 mdr salg (fra distributører og godkendelsesindehavere) + 12 mdr anvendelse. Derved gives der tid til at få opdateret etiketterne med dertilhørende godkendelse hos MST efter samme model som fandt anvendelse ved indførsel af forbud mod sprøjtning før høst i konsumafgrøder. Glyphosat-markedet i Danmark er stort. Der er mange produkter godkendt, og der findes på denne tid af året produkter hos mange forhandlere og landmænd. Det er vigtigt, at en fornuftig proces tilrettelægges, så landmændene ikke brænder inde med produkter, som de ikke må anvende. Vi har før set implementeringsproblemer ved begrænsning af glyphosat-anvendelsen på befæstede arealer. Vi tilskynder derfor til dialog med Dansk Planteværn og godkendelsesindehaverne mht. en smidig proces, så lignende problemer undgås. 

Vi noterer os desuden, at Miljøministeriet forventer at sende bekendtgørelsen i høring igen vedr. justeringer af gebyrsatser for aktivstoffer og plantebeskyttelsesmidler. Vi ser os nødsaget til at pointere, at det er kritisabelt at beregne gebyrændringer på et tidspunkt hvor Miljøstyrelsens sagsbehandling har været lammet grundet meget stor udskiftning i medarbejderstaben siden udflytningen til Odense. Vores medlemmer har stadigvæk sager til behandling med forsinkelser på mere end tre år og der er ikke udsigt til, at sagspuklen vil være afviklet ved årsskiftet, som aftalt i pesticidstrategien. Da høringen om gebyrjusteringerne ikke er udsendt endnu, forventer vi, at man for disse ændringer vil have en ikrafttrædelsesdato senere end 1. juli 2023. Vi bifalder denne udskydelse, da man fra firmaernes side, ikke kan operere med signifikante ændringer af gebyrerne midt på året og med så kort frist, grundet allerede fastlagte budgetter. Hvis der er behov for ændringer, bør disse komme med lang varsling og med ikrafttræden tidligst ved årsskiftet. 

Er der behov for yderligere afklaring af vores kommentarer ovenfor, står Dansk Planteværn selvfølgelig som altid til rådighed.