Sprøjtefrie randzoners betydning for humlebier

I en ny delrapport fra Miljøstyrelsen redegøres for betydningen for mængden af humlebier og sommerfugle i levende hegn, når der ikke bliver sprøjtet i randzonerne langs markerne.

Ifølge rapporten understøtter resultaterne hypotesen om, at der er en positiv sammenhæng mellem forekomsten af udvalgte arter af fødeplanter og diversiteten af dagsommerfugle. De sprøjtefrie randstriber havde en positiv effekt på aktiviteten og diversiteten af dagsommerfugle i selve markkanten.

Det påpeges dog, at resultaterne er usikre, da der kun er udført målinger over 3 måneder på marker og hegn i et enkelt område, og at der derfor er brug for flere undersøgelser.

Delrapporten indgår som baggrund for udarbejdelsen af den endelige rapport fra projektet "Indikatorer for biodiversitetsforbedringer i marknære småbiotoper ved etablering af sprøjtefri randzone". Rapporten forventes at foreligge i april/maj 2012.