Stigende salg af plantebeskyttelsesmidler

Miljøstyrelsens årlige statistik over salget af bekæmpelsesmidler blev offentliggjort mandag (7. november) og heri kan man læse, at salget af plantebeskyttelsesmidler målt i kg aktivstoffer er steget med 1.100 tons i forhold til salget i 2009. Stigningen er på niveau med, hvad Dansk Planteværns egne salgsstatistikker har vist for 2010.

Stort set hele stigningen skal findes i salget af ukrudtsmidler, hvilket har flere årsager. Dels har de senere års milde vintre givet øgede behov for ukrudtsbekæmpelse og dels havde vi en situation forud for 2010 med meget høje priser på glyphosat, hvilket medførte en midlertidig reduktion i salget af disse midler.

I 2010 faldt priserne på glyphosat midlerne væsentligt og ca. 79% af ovennævnte stigning skyldes netop salget af disse midler.

Når man læser rapporten er det vigtigt at huske, at de nævnte mængder og den heraf beregnede behandlingshyppighed ikke er et reelt udtryk for det faktiske forbrug i 2010. Tallene angiver kun omfanget af det salg der er sket fra producenter til grovvaresektoren.

Med de sidste par års vedvarende bebudelser af øgede afgifter på midlerne, kan muligheden af lageropbygning hos slutbrugerne ikke udelukkes og det faktiske forbrug er derfor næppe af samme størrelse som ovennævnte salgsstigninger.