Nyheder - 2012

Skatte- og Miljøministeriet har den 26. januar sendt et forslag til en ændring af afgifterne på bekæmpelsesmidler. Sigtet med lovforslaget er, at der specielt for plantebeskyttelsesmidler i fremtiden skal betales afgift efter midlernes potentielle belastning af sundhed og miljø.

Læs mere

Loven om randzoner træder i kraft den 1. september 2012, og fødevareminister Mette Gjerskov har nu fastslået, at bredden af randzonerne omkring åbne vandløb og søer større end 100 m² bliver 10 m.

Læs mere

Ny rapport fra Miljøstyrelsen om udviklingen af PesticidBelastningsIndikatoren (PBI) der skal ses som et supplement til den hidtidige offentliggjorde bekæmpelsesmiddelstatistik med beregning af behandlingshyppigheden (BH).

Læs mere

Kommissionen har nu offentliggjort sin statusrapport med en analyse af de udfordringer og muligheder, som landbrug, miljø og natur står over for. Samtidig har kommissionen udarbejdet sit bud på fremtidens udviklingsveje.

Læs mere

En undersøgelse som er foretaget af forskere fra Aarhus og Københavns universiteter viser at kun ca. halvdelen af danske landmænd umiddelbart vil ændre adfærd som følge af øgede afgifter på plantebeskyttelsesmidler.

Læs mere

Folketinget har vedtaget forslaget L 171 om ændrede afgifter for plantebeskyttelsesmidler. Kun Liberal Alliance og Dansk Folkeparti stemte imod. Der er endnu ikke sat dato på lovens ikrafttræden, idet dette først kan ske efter EUs godkendelse af loven.

Læs mere

Hidtil har man ikke kunnet måle de eventuelle skadevirkninger, som plantebeskyttelsesmidler kan forårsage på plante- og dyrelivet. Nu oplyser NaturErhvervstyrelsen imidlertid, at en række forskere i et udredningsprojekt for NaturErhvervstyrelsen og Miljøstyrelsen har fundet ud af, at det er muligt på sigt at udvikle skadeindikatorer.

Læs mere

Miljøstyrelsen udsendte 8. november Bekæmpelsesmiddelstatistik 2011 (Orientering fra Miljøstyrelsen nr. 5, 2012). Publikationen indeholder for første gang en beregning af den nye Pesticidbelastningsindikator for årene 2007 - 2011.

Læs mere

Regeringen har den 20. november offentliggjort sin Sprøjtemiddelstrategi 2013 - 2015 på et pressemøde i Miljøministeriet, hvor miljøminister Ida Auken præsenterede strategien.

Læs mere

Skatteudvalget har nu afgivet betænkning over afgiftsforslaget. Et flertal indstiller forslaget til vedtagelse, mens Dansk Folkeparti og Liberal Alliance indstiller forslaget til forkastelse.

Læs mere

Arbejdet med udformning af en ny pesticidstrategi for 2013-2017 er i gang. I marts og april afholdt Miljøstyrelsen fire workshops med temaerne offentlige arealer/golfbaner/private haver, menneskers sundhed, grundvand samt biologisk mangfoldighed.

Læs mere

Miljøstyrelsen har udsendt et høringsudkast til ændring af bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler. Udkastet indfører bl.a. krav til forhandlere af plantebeskyttelsesmidler til private forbrugere om, at sikre at forbrugerne har fokus på etiketten og midlets brugsanvisning.

Læs mere

Miljøstyrelsen har udsendt et forslag til ændring kemikalieloven på en række punkter, som vedrører plantebeskyttelsesmidler. Ændringerne er dels en gennemførelse af krav, som er anført i direktiv 2009/128/EF om bæredygtig anvendelse af plantebeskyttelsesmidler og dels skærpelser af straffe for overtrædelser af loven, som har relation til plantebeskyttelsesmidler.

Læs mere