Ændring af bekendtgørelse om påfyldning

Ændring af bekendtgørelse om påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler

Bekendtgørelsen ønskes revideret på baggrund af de hidtidige erfaringer med administration og håndhævelse og Miljøstyrelsen har derfor udsendt et udkast med foreslåede ændringer.

Det udsendte udkast omfatter blandt andet en præcisering af kravene til befæstning af vaskepladser og arealer til opbevaring af beholdere med sprøjtemiddelrester.

Der er ligeledes indsat en bestemmelse om at afløb ikke må føres til kloak eller nedsivning, men skal føre til en beholder til opsamling af pesticidholdigt spildevand.

Der foreslås endvidere indførelse af en bagatelgrænse, hvor visse regler om fylde- og renseudstyr ikke gælder, når virksomheden (bedriften) udelukkende anvender sprøjter under en vis størrelse (200 liter).

Udkastet har været udsendt i høring med frist for kommentarer den 22. oktober 2012