Ændring af kemikalieloven

Udkast til lovforslag om ændring af kemikalieloven

Miljøstyrelsen har udsendt et forslag til ændring kemikalieloven  på en række punkter, som vedrører plantebeskyttelsesmidler. Ændringerne er dels en gennemførelse af krav, som er anført i direktiv 2009/128/EF om bæredygtig anvendelse af plantebeskyttelsesmidler og dels skærpelser af straffe for overtrædelser af loven, som har relation til plantebeskyttelsesmidler.

Ændringerne har delvist form af bemyndigelser til miljøministeren til at udstede regler om f.eks. obligatorisk uddannelse af forhandlerpersonale, oprettelse af krav om autorisationer som betingelse for retten til at sælge og anvende plantebeskyttelsesmidler, krav om udvidede oplysninger i sprøjtejournaler og begrænsninger i salg af plantebeskyttelsesmidler til private brugere.

Derudover indføres der skærpede straffe for overtrædelse af bestemmelserne omkring import, salg og anvendelse af plantebeskyttelsesmidler, hvilket omfatter såvel bødestraffe som fængselsstraf (ulovlig import, anvendelse af ikke godkendte midler etc.).

Fristen for indsendelse af bemærkninger til lovforslaget er 7. januar 2013