Pesticidstrategi

Arbejdet med udformning af en ny pesticidstrategi for 2013-2017 er i gang. I marts og april afholdt Miljøstyrelsen fire workshops med temaerne offentlige arealer/golfbaner/private haver, menneskers sundhed, grundvand samt biologisk mangfoldighed. Formålet med de fire workshops var at indsamle forslag til initiativer, der kan medvirke til at reducere pesticidbelastningen.

På baggrund af anbefalingerne fra de fire workshops arbejdes der nu videre med udformningen af strategien. Det forventes, at et udkast udsendes til høring omkring september 2012. Den endelige strategi skal sendes til EU-Kommissionen senest den 26. november 2012, hvilket er fristen for indsendelse af nationale pesticidplaner ifølge rammedirektivet om bæredygtig anvendelse af plantebeskyttelsesmidler