Forslag om forbud mod neonicotinoider

EU-Kommissionen har foreslået en toårig suspendering af al anvendelse af neonicotinoid-produkter i afgrøder, som tiltrækker bier. Dette kan skade det europæiske landbrugs konkurrenceevne og i værste fald føre til højere omkostninger for bl.a. fødevarer og dyrefoder. Også i Danmark vil et forbud få store konsekvenser.

Den største anvendelse af neonicotinoid-produkter herhjemme er til bejdsning af raps. Hvis et forbud mod disse produkter bliver en realitet, vil det betyde, at rapsjordlopper må bekæmpes med alternative midler (pyrethroider). I forhold til den nye belastningsberegning vil den samlede belastning blive markant højere ved denne metode. Effekten vil blive dårligere, hvilket vil få dyrkningssikkerheden til at falde om omkostningerne for den enkelte landmand til at stige.

Der er i Danmark ikke registreret episoder, hvor bier er blevet påvirket af afgrøder, der er bejdset med neonicotinoid-produkter. Dansk Planteværn erkender, at man ikke kan tale om en nul-risiko men mener, at bejdsning er en meget bæredygtig metode i sammenligning med alternativerne. Med Kommissionens forslag vurderer branchen, at der er risiko for, at landbruget bliver forhindret i at anvende den mest skånsomme dyrkningsmetode og i stedet må anvende andre og ældre metoder, der udgør en større risiko for miljøet.