Ny VAP-rapport

Ny rapport fra Varslingssystemet for udvaskning af pesticider til grundvand - VAP

Rapporten omhandler moniteringsresultater fra perioden juli 2012 - juni 2014.

39 stoffer har været undersøgt i perioden (22 godkendte pesticider og 17 nedbrydningsprodukter), hvoraf 20 stoffer hverken er fundet i grundvand eller drænvand.

De 39 stoffer omfatter 4 nye stoffer samt 10 stoffer som er blevet afprøvet i nye afgrøder eller nye marker.

Rapporten bekræfter, at Miljøstyrelsens regulering af bentazon virker efter hensigten og der med de nuværende doseringer ikke sker udvaskning til grundvandet i uacceptable koncentrationer.

Glyphosat og nedbrydningsproduktet AMPA findes hyppigt i drænvand, men sjældnere i grundvand og her kun under grænseværdien.

Kontrakten som finansierer VAP-systemet løber indtil udgangen af 2018 og i juni 2015 blev der indgået en tillægskontrakt om tilføjelse af en ny mark med tyndt moræneler over kalk, for at udvide repræsentativiteten af VAP-markerne. Der er sket en grundlæggende kortlægning for at finde en egnet lokalitet, men denne er endnu ikke udpeget.

I hele VAP-systemets levetid 1999 til 2014, er der undersøgt 51 pesticider, hvoraf 17 aldrig er fundet i grundvandet, 17 er kun fundet i ubetydelige koncentrationer, mens de resterende 17 er fundet i umættet zone og drænvand og i nogle tilfælde også i grundvand.

Rapporten kan downloades fra VAP-systemets hjemmeside i dansk eller engelsk version her!