Bredt politisk flertal bag ny plan for pesticidbrug

Bredt politisk flertal bag ny pesticidstrategi

Et bredt flertal af Folketingets partier er blevet enige om en ny plan for pesticidbrug for 2017 -2021. Med aftalen fastholdes et ambitiøst mål for at reducere pesticidbelastningen, mens kontrollen med ulovlige pesticider strammes.

Pesticider skal anvendes med fornuft, omtanke og med udgangspunkt i den nyeste forskning. Det er baggrunden for den nye plan for pesticidbrug for 2017-2021, som regeringen sammen med Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti er blevet enige om.

Med den nye plan fastholdes målet om, at belastningen fra pesticider skal mindskes, og at den høje beskyttelse af grundvandet styrkes. Samtidig skærpes kontrollen med forhandlere af pesticider til erhvervsmæssig brug for at stoppe salg og brug af ulovlige pesticider. For at forebygge at planter, svampe og skadedyr bliver resistente over for pesticider, er partierne blevet enige om, at det skal være muligt at få godkendt nye pesticider, som ikke udgør en risiko for grundvandet.

- Jeg er glad for, at vi er blevet enige om en ambitiøs plan, hvor vi er enige om, at pesticider skal bruges mindst muligt. Derfor holder vi fast i den ambitiøse målsætning om at mindske belastningen fra pesticider. Samtidig er vi ikke bange for at følge anbefalingerne fra internationale forskere om at tillade flere nye pesticider, som ikke skader vores sundhed, grundvand eller miljø, siger miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen og fortsætter:

- Med aftalen sænker vi desuden gebyret for ansøgninger for mindre anvendelser af pesticider, der typisk anvendes på små arealer, for at fremme produktionen af blandt andet dansk frugt og grønt.

Aftalekredsen bag Sprøjtemiddelstrategi 2013-16 satte i 2014 gang i en international vurdering af den danske grundvandsbeskyttelse og godkendelsesordningen for pesticider. I vurderingen anbefalede førende internationale eksperter blandt andet, at Danmark bør undersøge muligheden for at tillade flere pesticider for at forebygge resistens over for de pesticider, som danske landmænd bruger i dag. Det har Miljøstyrelsen vurderet og er nået frem til, at det kan gøres uden, at det går ud over beskyttelsen af grundvandet, vores sundhed og miljøet.

Planen for pesticidbrug indeholder en handlingsplan for at forebygge resistens ved brug af principper for godt landmandskab. Samtidig har aftaleparterne besluttet, at der i 2017 skal udarbejdes en handlingsplan om yderligere initiativer til beskyttelse i BoringsNære BeskyttelsesOmråder. Desuden vil aftaleparterne indbyde KL til et partnerskab om grundvandsbeskyttelsen i BoringsNære BeskyttelsesOmråder.

Aftalekredsen bag den nye pesticidstrategi udtaler:

- For os er det centralt at styrke kontrolindsatsen overfor forhandlerne. Derfor er vi enige om en ambitiøs målsætning om at sænke antallet af overtrædelser hos forhandlerne fra 30 til fem procent i 2019. Samtidig stiller vi krav til, at den konventionelle landmand skal anvende dyser, som forhindrer, at pesticiderne fra den konventionelle landmand flyver over til den økologiske nabos frugt og grønt, siger landbrugsordfører Lise Bech (DF). 

- Det er afgørende, at vi fastholder uændret høj beskyttelse af grundvandet og får styrket den nuværende indsats for at beskytte vores grundvand ved BoringsNære BeskyttelsesOmråder. Derfor glæder det Socialdemokratiet, at partierne er enige om at styrke indsatsen og indbyde KL til at partnerskab for at skabe fremdrift i arbejdet. Desuden er vi tilfredse med, at der indføres et forbud mod sprøjtning med glyphosat 30 dage før høst i konsumafgrøder, siger miljøordfører Christian Rabjerg Madsen (S).

- Ny teknologi skal bringes i spil i arbejdet med at nedbringe pesticidbelastningen, og derfor har det været vigtigt for Liberal Alliance, at vi sætter fokus på sprøjte- og præcisionsteknologi og på de uudnyttede muligheder, som teknologien giver os. Samtidig har det været centralt for os at følge op på de internationale eksperters anbefalinger til godkendelse og anvendelse af sprøjtemidler i Danmark. Liberal Alliance ser desuden frem til en drøftelse af pesticidafgiften i 2018, siger miljøordfører Carsten Bach (LA).

- Det er en mere moderne og ansvarlig tilgang at bruge for eksempel sædskifte til at undgå resistens fremfor at ville sprøjte sig ud af problemerne. Derfor er jeg glad for, at vi er enige om at lave en handlingsplan mod resistens med godt landmandskab i centrum, siger miljøordfører Ida Auken (RV).

- Vi har enestående grundvandskvalitet i Danmark – det skal vi også have i fremtiden. Vi er glade for principperne for godt landmandskab skal være udgangspunktet for en handlingsplan mod resistens sådan, at ændrede dyrkningsmetoder kan føre til mindre brug af pesticider, siger miljøordfører Trine Torp (SF).

- Det er centralt for det Konservative Folkeparti, at vi har en effektiv kontrol med nye pesticider på markedet og hurtigt får dem, der kan skade vores miljø og grundvand, væk fra markedet igen. Vi vil derfor inden 2021 følge op på, hvordan de nye vurderingsprincipper har virket i praksis. Samtidig sætter vi ekstra ind på sundhedsforskningen og sikrer fortsat opdatering for vidensgrundlaget for at godkende og anvende pesticider, siger miljøordfører Mette Abildgaard (K).

Hele aftalen kan læses her. 

Fakta:

Målsætningen om en 40 pct. reduktion i belastningen ift. salgstallene for 2011 videreføres fra Sprøjtemiddelstrategien 2013-2016.  Det afgørende virkemiddel for at nå målsætningen er ændringen af pesticidafgiften, som blev gennemført i 2013. Da der blev indkøbt til lager forud for pesticidafgiftens ikrafttræden, er det først i slutningen af 2017 muligt at vurdere, om afgiften har virket efter hensigten.  Aftaleparterne er enige om at mødes igen i begyndelsen af 2018 for at drøfte evalueringen af pesticidafgiften og behovet for at følge op. 

Eksempler på indsatsområder i pesticidstrategien

  • Høj beskyttelse af grundvandet: Vurderingsprincipperne for godkendelse af sprøjtemidler justeres – uden at gå på kompromis med den høje danske beskyttelse af grundvandet. Dermed er der mulighed for, at landbruget kan få adgang til at bruge flere forskellige pesticider og dermed mindske risikoen for udvikling af resistens. For det første forenkles kravene til pesticiders nedbrydning i jord, hvis de ikke udgør en risiko. For det andet justeres grænseværdierne for nedbrydningsprodukter uden pesticideffekt og uden sundhedseffekter eller risiko for miljøet. For det tredje får virksomheder mulighed for at teste den faktiske udvaskning af pesticider på VAP-markerne i forbindelse med godkendelsesproceduren.

  • Styrket indsat i BoringsNære Beskyttelsesområder - BNBO: Udpegning af BNBO vil efter en lovændring ske i en bekendtgørelse. Der udarbejdes en handlingsplan med yderligere initiativer til mulig nedbringelse af pesticidbelastningen og bedre grundvandsbeskyttelse i BNBO. Forbud mod påfyldning og opblanding af pesticider og vask af pesticidsprøjter inden for BNBO, herunder på vaskepladser.

  • Mere viden om sundhedseffekter: I programmet for forskning i bekæmpelsesmidler opprioriteres forskning i sundhedseffekter og viden om hvad det betyder, hvis potentielt persistente stoffer ophobes i jorden.
  • Godt landmandsskab – som også forebygger resistens: Integreret plantebeskyttelse (IPM) skal understøtte landmanden i både at forebygge ukrudt, sygdomme og skadedyr – samt kun at sprøjte efter behov og forebygge resistens. Strategien indeholder en handlingsplan for resistensforbyggelse ved brug af IPM og etableringen af en etårig IPM taskforce samt et partnerskab for sprøjte- og præcisionsteknologi.

  • Kontrol af pesticider – fokus på forhandlerne til erhvervsmæssig brug: Kontrollen med forhandlere til erhvervsmæssig brug styrkes i de næste 2 år.

  • Bedre vilkår for økologer  - mindre afdrift til økologiske landmænd: Vilkårene for økologiske landmænd skal forbedres. Det gøres ved at reducere risikoen for afdrift, så økologiske landbrug ikke rammes af naboens pesticider. Der stilles derfor krav om brug af særlige afdriftsreducerende sprøjtedyser til sprøjtning med prosulfocarb, hvorved spredningenaf pesticider er mindre.

  • Kontrol af fødevarer: Forbud anvendelse af glyphosat før høst til konsumafgrøder. Danske forbrugere skal fortsat med tryghed kunne handle fødevarer. Både økologiske og konventionelle fødevarer. Kontrollen af mange forskellige pesticider vil omfatte fødevarer udbudt på det danske marked med et særligt fokus på frugt og grønt importeret fra tredjelande. Kontrolresultaterne formidles til forskere, virksomheder og forbrugere. Alle med interesse kan derfor forholde sig til eksponeringen fra fødevarer og udviklingen over tid. Forbrugernes indkøb af frugt og grønt kan derfor ske på et oplyst grundlag.
Klik her for at hente 'Aftale for Pesticidstrategi 2017-2021