Pesticidstrategi 2017-2021 er sendt i høring

Pesticidstrategi 2017-2021 er sendt i høring

Udkast til Pesticidstrategi 2017- 2021 om at reducere belastningen fra pesticider blev den 22. juni sendt i høring. Interessenter kan nu komme med indsigelser og ændringsforslag frem til den 31. august.

Regeringen indgik i april en politisk aftale med Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om en ny pesticidstrategi for 2017-2021. Strategien er nu sendt i høring via høringsportalen, så alle interesserede kan komme med bemærkninger. Strategien afløser den tidligere Sprøjtemiddelstrategi 2013-2016. Høringen slutter mandag den 31. august.

Hos Dansk Planteværn tager direktør Helle Græsted Bennedsen godt imod Pesticidstrategi 2017-2021.

-Umiddelbart mener vi i Dansk Planteværn, at der er mange positive elementer i strategien, men foreningen vil nu se nærmere på indholdet og drøfte branchens holdninger og input til det videre arbejde, siger Helle Græsted Bennedsen efter at have set den nye strategi igennem.

Der er umiddelbart ikke mange ændringer i forhold til Aftale om pesticidstrategien 2017-2021, der blev præsenteret i april, og i Dansk Planteværn er man tilfredse med, at forarbejdet til strategien allerede har ført til, at de danske landmænd har fået mulighed for at benytte flere planteværnsløsninger på markerne.

Det længe ventede udkast til ny pesticidstrategi 2017-2021 er nu sendt i høring indtil den 31. august og skal udmønte den aftale, som blev indgået mellem regeringspartierne, Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti.

Høringsperioden er normalt på otte uger, men på grund af sommerferien får interessenterne to uger yderligere til at komme med bemærkninger til strategien. 

Hovedpunkter i den nye pesticidstrategi

(Kilde: Miljø- of Fødevareministeriet)

Målsætningen om at nå en pesticidbelastning (PBI) på 1,96 skal som minimum nås.

Der skal udarbejdes en handlingsplan mod resistens med udgangspunkt i IPM-principperne.

Vurderingsprincipperne for godkendelse af pesticider justeres på baggrund af det internationale review.

I boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) styrkes beskyttelsen af grundvand gennem forbud mod opblanding og påfyldning af pesticider og vask af sprøjter. Der udarbejdes en handlingsplan for yderligere initiativer i BNBO.

Kontrolindsatsen hos forhandlerne af pesticider styrkes for at nedbringe overtrædelsesprocenten.

Forskning i pesticiders effekt på menneskers sundhed opprioriteres.

Der etableres en etårig taskforce som skal bidrage til beslutningsgrundlaget for IPM-indsatsen fra 2018

For at fremme IPM etableres et partnerskab for sprøjte- og præcisionsteknologi.

Afdrift af prosulfocarb skal mindskes ved krav om brug af afdriftsreducerende dyser fra efteråret 2017.

Der indføres forbud mod sprøjtning med glyphosat i konsumafgrøder før høst.

Gebyret for godkendelse af såkaldte mindre afgrøder og mindre anvendelser af allerede godkendte pesticider nedsættes.

For gartnerierne gennemføres en særlig indsats for at mindske udslip til miljøet og brug af ulovlige midler.

Tilskud til udvikling og godkendelse af alternative pesticider videreføres bl.a. for at understøtte økologisk produktion.

Den frivillige aftale om brug af pesticider på offentlige arealer skal vurderes for at sikre effektiv bekæmpelse af invasive plantearter m.m.

Danmark skal spille en offensiv rolle i EU-arbejdet om pesticider og herunder skal anvendelsen af særligt problematiske aktivstoffer prioriteres.


Derudover skal Danmark fortsat have en indsats med kontrol af pesticidrester i fødevarer, og der skal være oplysning, rådgivning og vejledning til golfbranchen og haveejere om brug af pesticider og alternative bekæmpelsesmetoder.


Af Jakob Tilma, Dansk Planteværn og pressemeddelelse fra Miljø- og Fødevareministeriet. 

  Klik her for at downloade Pesticidstrategi 2017-2021