Nyheder - 2021

Bred afdækning af kilder til miljøfremmede stoffer i vandmiljøet

Al menneskelig aktivitet sætter spor på jordoverfladen, og kan potentielt forstyrre vandmiljøet og påvirke drikkevandet. Årsagerne hertil er mange og Miljøstyrelsen har netop lanceret en ny strategi, der skal være med til at afklare hvorfra stofferne stammer, så passende foranstaltninger kan blive iværksat.

Læs mere
Naturen scorer højt på Ryegaard Gods

SEGES har gennemført et Naturtjek på Dansk Planteværns demonstrationsarealer på Ryegaard Gods. Gennemgangen af bl.a. marker, blomsterstriber og stendiger er for at vurdere igangværende initiativer, der gavner biodiversiteten, og anbefale yderligere tiltag, der kan styrke naturen endnu mere.

Læs mere
Landmændene tager fremtiden i egne hænder

Foreningen har indgået et samarbejde med Tænketanken Frej for at sætte fokus på landbrugets udfordringer med at nedbringe brugen af pesticider og samtidig producere høje udbytter. Yderligere partnere i dette samarbejde er Syngenta, Chr. Hansen, DLG, KMC, Agrovi og Plant Biological Network.

Læs mere
Diskussionen om pesticider i drikkevandet skal ned på jorden

På baggrund af udtræk fra Jupiter hævder Danmarks Naturfredningsforening (DN), at 2021 kan blive rekordår for fund af pesticider i drikkevandet, da der fra januar til august i 2021 er fundet pesticidrester i 63,1 procent af de indberettede analyser fra drikkevandsboringer i Danmark. Imidlertid er der i den opgørelse medtaget fund fra tidligere år. Det korrekte tal er derfor ca. 13 procent lavere og fundene er på samme niveau som sidste år. I 12 procent af prøverne er kravværdierne overskredet, men ingen af overskridelserne vedrører stoffer, der anvendes i landbruget i dag.

Læs mere
Temadag om IPM og resistens

29. september afholdt Dansk Planteværn temadag om IPM-principper til at forebygge udbredelsen af resistens. Dagen blev afholdt på foreningens demonstrationslandbrug Ryegaard i samarbejde med SEGES og Verdens Bedste Fødevarer.

Læs mere
Fremtidens drikkevand til debat på Christiansborg

Danske Vandværker, Dansk Planteværn, Økologisk Landsforening og fagforeningen JA sætter drikkevandet under lup og inviterer til konferencen ”Fremtidens drikkevandsbeskyttelse” på Christiansborg 18. november 2021. Miljøminister Lea Wermelin deltager, og der vil være faglige indlæg fra bl.a. Miljøstyrelsen, politisk paneldebat samt rig mulighed for at stille spørgsmål.

Læs mere
TEMADAG: Innovativ Plantebeskyttelse - fremtidens Muligheder

Dansk Planteværn inviterer sammen med SEGES og Verdens Bedste Fødevarer til en spændende dag med information, inspiration og netværk omkring principperne for integreret plantebeskyttelse (IPM), som kan være med til at afhjælpe landbrugets stigende udfordring med resistens, herunder resistent græsukrudt.

Læs mere
Glyphosat er ikke en trussel for grundvandet

Glyphosat er blevet nævnt som et eksempel på svært nedbrydelige pesticider, men netop glyphosat hører ikke til blandt disse stoffer og udgør ingen trussel for drikkevandet. Det fremgår af GEUS’ grundvandsovervågning.

Læs mere
Flere undersøgelser giver hyppigere fund

Dansk Planteværn bakker op om de omfattende pesticidundersøgelser, da faglighed og videnskab danner grundlag for brugen af de sprøjtemidler, danske landmænd har til rådighed og kan anvende på en forsvarlig måde med respekt for miljøet.

Læs mere
Biodiversitet på skoleskemaet på Biernes Dag

BioHunt er navnet på en ny, digital læringsplatform, der skal gøre det nemt og sjovt for skolebørn at lære om biodiversitet og naturen. Platformen er udviklet af Bornholms Landbrug og Fødevarer, Dansk Planteværn og Syngenta med støtte fra bl.a. Friluftsrådet og Biologiforbundet for at rette fokus på biodiversitet og vigtigheden i at sikre et godt fødegrundlag for bier og andre insekter. BioHunt blev testet på Biernes Dag, 20. maj af elever fra Bramsnæsvigskolen i Kirke Hyllinge og via platformen kunne børnene lære en masse om de smådyr, de fandt i markkanten.

Læs mere
Brug mobiltelefonen til undervisning i naturen

Bornholms Landbrug & Fødevarer har sammen med Syngenta og Dansk Planteværn udviklet en digital læringsplatform, BioHunt, der skal gøre det både nemt og sjovt for skolebørn at få naturen med i undervisningen. Med mobiltelefonen i hånden, kan eleverne blive klogere på insekter i vejkanten eller i marken. Platformen er endnu ikke lanceret, men interesserede skoler i hele landet kan blive blandt de første til at teste den.

Læs mere
Rent vand vil altid indeholde både naturlige og kemiske stoffer

Miljøstyrelsen har netop offentliggjort studiet HITLIST, hvor forskere fra Århus Universitet har undersøgt for hvor mange forskellige kemiske og naturlige stoffer, der findes i det danske vand. Formålet med studiet var at screene forskellige vandtyper for at få et overblik over hvor mange stoffer, der findes i det. Resultatet viste hele 15.000 kemiske og naturlige stoffer, hvilket ikke er en risiko for vandets kvalitet, men bevidner, at 100 % rent vand ikke eksisterer.

Læs mere
Nuværende godkendelsesprocedure sikrer beskyttelse af vandløbsdyr

Forskere fra Københavns Universitet har undersøgt pesticiders indvirkning på smådyr i danske vandløb. Studiet er en del at Miljøstyrelsens Bekæmpelsesmiddel-forskningsprogram og viser, at Miljøstyrelsens nuværende risikovurdering er tilstrækkelig. Studiet er desuden et eksempel på grundigheden og detaljegraden, der er forbundet med at undersøge bekæmpelsesmidler.

Læs mere
Nyt stof i grundvandet udgør ingen sundhedsrisiko

Miljøstyrelsen har netop offentliggjort sine delresultater af massescreeningen af grundvandet. Der er fundet et nyt stof, TFA, der ikke udgør en sundhedsrisiko i drikkevandet og det skal undersøges yderligere, hvorfor stoffet er havnet i grundvandet. Dansk Planteværn imødekommer de foreløbige undersøgelser og vil med interesse følge de yderligere studier af forekomsten af TFA.

Læs mere