IPM er biodiversitet og meget mere

IPM er biodiversitet og meget mere
Integreret plantebeskyttelse, IPM, er en hjørnesten i EU's rammedirektiv om bæredygtig anvendelse af pesticider og EUs medlemslande er forpligtet til at sikre, at alle der anvender pesticider i erhvervsmæssig sammenhæng følger IPM-principperne. Det inkluderer bl.a. et sundt sædskifte, inddragelse af varslinger samt forebygger resistens ved f.eks. at anvende mekanisk bekæmpelse og nytteorganismer som eksempelvis biologiske midler. Alle bedrifter skal årligt udfylde et IPM-skema med beskrivelse af de IPM- overvejelser, der er gjort på den konkrete ejendom og der er deadline for indberetningen 31. marts 2022.

De 8 IPM-principper, som danske landmænd skal arbejde med, er beskrevet nederst på denne side.  

FAO, FN’s fødevareorganisation, har defineret IPM således:

Omhyggelig overvejelse af alle tilgængelige teknikker til skadedyrsbekæmpelse og efterfølgende integration af passende foranstaltninger, der modvirker udviklingen af skadedyrspopulationer og holder pesticider og andre indgreb på niveauer, der er økonomisk begrundede og reducerer eller minimerer risici for menneskers sundhed og miljøet.

Landbrugets arbejde med IPM er således vigtig i forhold til sundhed og miljø og det er desuden med til at modvirke, at skadedyr og ukrudt udvikler resistens overfor de anvendte pesticider. Der findes ikke en ”one size fits all” IPM-strategi, der kan anvendes på tværs af landegrænser og afgrøder. Lokale metoder og behov skal tænkes ind i overvejelserne, så hver landmand får tilpassede strategier, der virker på den enkelte bedrift. Dansk Planteværns europæiske brancheforening Crop Life Europe har udarbejdet en oversigt over de mange områder, landmanden kan overveje i forhold til IPM-tiltag på ejendommen.  Oversigten kan inspirere landmanden til at vælge de konkrete tiltag i forhold til forebyggelse, tilsyn og bekæmpelse af ukrudt og skadevoldere, der er relevante i den konkrete situation.

Dansk Planteværn afholder IPM-temadage
Dansk Planteværn har ligeledes stor fokus på IPM, da det er vigtigt at de pesticider, der er til rådighed anvendes med omtanke – så lidt som muligt, men så meget som nødvendigt, for at opretholde et højt udbytte og dermed produktionen af sunde fødevarer til den stigende verdensbefolkning. For at inspirere flere landmænd til at anvende IPM-principper afholdt Dansk Planteværn en IPM-tema dag i 2021 på demonstrations-landbruget Ryegaard i samarbejde med SEGES og tænketanken ”Verdens Bedste Fødevarer”. Omdrejningspunktet ved temadagen var resistens og der var indlæg fra landmænd, konsulenter, universiteter, Miljøstyrelsen og Landbrug & Fødevarer. I 2022 afholder foreningen igen en IPM temadag, denne gang med fokus på bekæmpelse af skadedyr.

Mere om IPM-dagen i 2021, her, hvor der er adgang til dagens præsentationer.

Sprøjtevinduer i marken til at vurdere behandlingen af afgrøderne
Anlæggelse af sprøjtevinduer er et nyttigt, enkelt og fornuftigt IPM-initiativ. Et mindre, usprøjtet areal i marken giver mange gode informationer, herunder om sprøjtningen har virket efter hensigten og om det valgte middel og dosis var det bedste til formålet. I samarbejde med SEGES og det digitale fagmedie MarkPlus afholder Dansk Planteværn igen i 2022 konkurrencen ”Vis mig dit sprøjtevindue”, hvor landmænd opfordres til at indsende et billede af deres sprøjtevindue og kort beskrive deres overvejelser i forhold til behandling af marken. Sammen med råd fra SEGES’ eksperter kan det forhåbentlig være med til at inspirere andre landmænd til at anlægge lignende sprøjtevinduer. Konkurrencen blev afholdt første gang i 2021 og hovedpræmien var et NaturTjek fra SEGES, hvor en konsulent derfra vurderede ejendommens naturtiltag og gav anbefalinger til, hvor og hvordan naturen kunne tilgodeses endnu mere. 

Konkurrencen bliver skudt i gang i april 2022, mere information følger.

Læs mere om vinderen af ”Vis mig dit sprøjtevindue” i 2021, her.

Deadline for indsendelse af IPM-skema er 31. marts 2022
IPM-skemaet er lovpligtigt og består af 14 spørgsmål, som jordbrugeren kan udfylde online så snart sprøjtejournalen for den forgangne sæson er indberettet. Det tager ca. 10-15 minutter at udfylde skemaet og hvis der kommer kontrol på ejendommen, skal det kunne fremvises. Miljøstyrelsen har udarbejdet en ny version af IPM-skemaet for 2022, og dermed gjort det nemmere for landmanden at arbejde med det.

Yderligere information om IPM-skemaet findes hos Miljøstyrelsen, her.

 

FAKTA: DE 8 IPM-PRINCIPPER

EU’s rammedirektiv for bæredygtig anvendelse af pesticider indeholder et bilag med 8 principper for IPM. SEGES har formuleret principperne i en dansk sammenhæng.

1. Vi forebygger og bekæmper ukrudt, sygdomme og skadedyr ved flere metoder, navnlig ved:

 - at have et varieret og sundt sædskifte
 - at bruge hensigtsmæssige dyrkningsmetoder (god og rettidig etablering, passende   -  udsædsmængde mv.)
 - at bruge resistente eller tolerante sorter, når det er muligt at bruge udsædsmateriale af høj kvalitet
 - at gødske, kalke, vande og afvande i passende omfang
 - at forebygge spredning af ukrudt, sygdomme og skadedyr (omhyggelig rengøring af maskiner mv.)
 - at beskytte og øge mængden af nytteorganismer i og omkring det dyrkede areal

2. Vi kender og følger skadevolderne i afgrøderne, bruger varslinger og prognoser og søger råd hos kvalificerede og uvildige rådgivere.

3. Vi inddrager varslinger, prognoser og skadetærskler, når vi tager beslutninger om plantebeskyttelse. Desuden tager vi hensyn til regionale og klimatiske forhold.

4. Vi vælger ikke-kemiske metoder (biologiske, mekaniske, termiske mv.) mod skadevolderne, hvis metoderne er tilstrækkeligt effektive og rentable.

5. Vi vælger de pesticider, som passer bedst til opgaven og giver mindst risiko for bivirkninger på menneskers sundhed, på andre organismer i naturen og på miljøet.

6. Vi vælger den korrekte dosering, så vidt muligt nedsatte doseringer. Vi behandler så få gange som muligt, pletsprøjter mv. Samtidig forebygger vi, at skadevolderne udvikler resistens mod midlerne.

7. Er der risiko for resistensdannelse, forsøger vi at erstatte nogle af behandlingerne med midler med andre virkningsmekanismer, eller vi blander midler med forskellige virkningsmekanismer.

8. Vi følger op på, hvordan indsatsen har virket. Udgangspunktet er en løbende overvågning af skadevolderne i marken og registreringerne i sprøjtejournalen.


De 8 IPM-principper findes på SEGES’ hjemmeside, her.