Afstemning om hormonforstyrrende stoffer igen udsat

Afstemning om hormonforstyrrende stoffer igen udsat
EU Kommissionen har den 21. december udsat en afstemning omkring ændringer i reglerne for regulering af hormonforstyrrende stoffer. Planteværnsorganisationen ECPA opfordrer nu EU Kommissionen til at se nærmere på, hvordan man kan sikre, at der sker en reel risikovurdering før et middel dømmes ude.

Ufarlige og potentielt farlige stoffer i planteværnsmidler kan risikere at få den samme behandling i EU, hvis et forslag til EU Kommissionen fremsat den 21 december i Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder (SCoPAFF) ender med at blive en realitet. Forslaget omhandler en ændring af reglerne for reguleringen af hormonforstyrrende stoffer, der skulle have været færdigbehandlet tilbage i 2013, men som ad flere gange er blevet udsat, da der fortsat hersker tvivl om konsekvensen af forslaget.

EU Kommissionen har nu splittet sit forslag op i to separate dele, hvor den første del angår tilføjelsen af selve kriterierne, som bygger på en definition fastsat af World Health Organisation International Programme on Chemical Safety (WHO/IPCS), imens den anden del omhandler en ændring af den eksisterende tekst i EU's pesticidforordnings annex II punkt 3.6.5 og 3.8.2 hvad angår en ændring af definitionerne fra "ubetydelig eksponering" til "ubetydelig risiko".

Hvis teksten om "ubetydelig eksponering" bliver opretholdt i forordningen, vil det ifølge European Crop Protection Association (ECPA) have konsekvenser for den internationale handel med fødevarer idet MRL-værdier (Maximum Residue Levels) for stoffer, som falder ind under definitionen, vil blive fastholdt på standardværdien 0,01 mg/kg, mens en ændring til "ubetydelig risiko" vil give mulighed for at fastsætte grænseværdier for den maksimale forekomst af reststoffer på basis af en risikovurdering.

ECPA efterspørger risikovurdering
Det var på forhånd annonceret, at mødet, der handlede om et forslag til ændring af forordning 1107/2009 omkring kriterier for hormonforstyrrende stoffer, skulle munde ud i en afstemning, men afstemningen blev ikke gennemført i forbindelse med onsdagens møde.

Hos European Crop Pretection Association (ECPA) opfordrer man politikerne til at benytte tænkepausen frem til en eventuelt ny afstemning til at inddrage en risikovurdering i forslaget, så produkter, der ikke udgør en fare for hverken mennesker eller miljø, ikke med et pennestrøg bliver fjernet fra markedet, da det vil betyde en forringelse af de europæiske landmænds muligheder for at bekæmpe skadegørere.

Hos ECPA ser man gerne, at EU Kommissionen nu inddrager en farekarakterisering i forslaget, så der kan blive foretaget en reel risikovurdering af de berørte midler. Ifølge ECPA er det den eneste måde, hvorpå man kan få fastslået om et stof udgør en risiko eller om det er uproblematisk at benytte.

ECPA advarer imod, at man ved at skære ufarlige og potentielt farlige hormonstoffer over en kam gør det meget svært at introducere nye planteværnsmidler på markedet, hvilket vil få konsekvenser for udviklingen af nye produkter, handlen med fødevarer og europæisk landbrugs konkurrenceevne på verdensplan.

Bliver kriterierne stemt igennem mener man i ECPA, at det vil gøre det væsentligt sværere for europæiske landmænd at bekæmpe og kontrollere skadedyr og plantesygdomme, og at det vil ske uden, at det vil få nogen målbar betydning i forhold til beskyttelsen af ​​forbrugerne og miljøet.

EU-kommissionen skulle ifølge EU's pesticidforordning have fundet frem til nye ’cut-off’ kriterier for hormonforstyrrende stoffer senest den 14. december 2013.

Læs mere på Miljøstyrelsens hjemmeside via linket: Hovedprincipper i pesticidforordningen

 

Fakta:

Læs WHO/IPCS’ rapport: State of the science of endocrine disrupting chemicals - 2012

 

Uddrag fra EU’s pesticidforordning:
EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1107/2009 af 21. oktober 2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler og om ophævelse af Rådets direktiv 79/117/EØF og 91/414/EØF

Annex II punkt 3.6.5.
Et aktivstof, en safener eller en synergist godkendes kun, hvis stoffet på grundlag af en vurdering i overensstemmelse med EF-retningslinjer eller internationalt anerkendte retningslinjer for testning eller andre tilgængelige data og oplysninger, herunder en gennemgang af den videnskabelige litteratur foretaget af autoriteten, ikke anses for at have hormonforstyrrende egenskaber, der kan have negative virkninger for mennesker, medmindre eksponeringen af mennesker for aktivstoffet, safeneren eller synergisten i et plantebeskyttelsesmiddel er ubetydelig under realistiske foreslåede anvendelsesbetingelser, dvs. at midlet anvendes i et lukket system eller under andre forhold, der udelukker kontakt med mennesker, og hvor restkoncentrationerne af aktivstoffet, safeneren eller synergisten på fødevarer og foder ikke overskrider den standardværdi, der er fastsat i henhold til artikel 18, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 396/2005.

Senest den 14. december 2013 forelægger Kommissionen Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed et udkast til foranstaltninger om specifikke videnskabelige kriterier til bestemmelse af hormonforstyrrende egenskaber, som skal vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 79, stk. 4.

Indtil vedtagelsen af disse kriterier, skal stoffer, som i henhold til bestemmelserne i forordning (EF) nr. 1272/2008 er klassificeret eller skal klassificeres som kræftfremkaldende i kategori 2 og reproduktionstoksisk i kategori 2, anses for at have hormonforstyrrende egenskaber.

Endvidere kan stoffer, såsom dem der i henhold til bestemmelserne i forordning (EF) nr. 1272/2008 er klassificeret eller skal klassificeres som reproduktionstoksisk i kategori 2, og som har toksiske virkninger på de endokrine organer, anses for at have sådanne hormonforstyrrende egenskaber.

Annex II punkt 3.8.2.
Et aktivstof, en safener eller en synergist godkendes kun, hvis stoffet på grundlag af en vurdering i overensstemmelse med EF-retningslinjer eller internationalt anerkendte retningslinjer for testning ikke anses for at have hormonforstyrrende egenskaber, der kan have negative virkninger for organismer uden for målgruppen, medmindre eksponeringen af organismer uden for målgruppen for aktivstoffet i et plantebeskyttelsesmiddel er ubetydelig under realistiske foreslåede anvendelsesbetingelser.

 

Af Jakob Tilma, Dansk Planteværn