Forslag om hormonforstyrrende stoffer kan komme til afstemning før jul

Den 21. december har EU Kommissionen intentioner om at afvikle en afstemning angående forslaget i forhold til forordning 1107/2009 omkring kriterier for hormonforstyrrende stoffer.

Der er indkaldt til møde i den stående komite for planter, dyr, fødevarer og foder (SCoPAFF) den 21. december, hvor det er EU Kommissionens intention, at der skal stemmes om forslaget til kriterier for hormonforstyrrende stoffer, dog kun i forhold til forordning 1107/2009.

EU Kommissionen har splittet sit forslag op i to separate dele, hvor den første del angår tilføjelsen af selve kriterierne som bygger på WHO/IPCS definitionen, imens den anden del omhandler en ændring af den eksisterende forordnings-tekst i annex II punkt 3.6.5 og 3.8.2 hvad angår en ændring af definitionerne fra "ubetydelig eksponering" til "ubetydelig risiko".

Hvis teksten om "ubetydelig eksponering" bliver opretholdt i forordningen, vil det ifølge European Crop Protection Association (ECPA) have konsekvenser for den internationale handel med fødevarer idet MRL-værdier (Maximum Residue Levels) for stoffer, som falder ind under definitionen, vil blive fastholdt på standardværdien 0,01 mg/kg, mens en ændring til "ubetydelig risiko" vil give mulighed for at fastsætte grænseværdier for den maksimale forekomst af reststoffer på basis af en risikovurdering.

ECPA tvivler på at, der vil blive en formel afstemning på mødet den 21. december, men man vil ikke udelukke muligheden. 

Af Niels Lindemark, Teknisk/videnskabelig chef Dansk Planteværn