Bornholmske bier elsker blomsterstriber

Bornholmske bier elsker blomsterstriber
Forekomsten af bier i blomsterstriberne i projektet #BornholmBlomstrer er langt højere end i grøftekanter og brakarealer, og det gælder både for vilde bier og honningbier. Det er konklusionen i en ny rapport om de bornholmske blomsterstriber.

Såede blomsterstriber tiltrækker insekter i høj grad – og særligt bier, og det gælder såvel vilde bier som honningbier. Sådan lyder konklusionen fra Morten Top-Jensen, vært på ’Kryb & Kravl’ og udgiver af naturtidsskriftet ’Natur på Bornholm’ efter han i 2018 har talt insekter i grøftekanter, på brakarealer og på udvalgte strækninger af de mere end 40 kilometer med blomsterstriber, der blev udsået i forbindelse med det brede samarbejde Bornholm Blomstrer.

Morten Top-Jensens insekttællinger i rapporten ’Insektmonitorering af de bornholmske blomsterstriber’ viser, at antallet af fundne insekter i grøftekanter, på brakarealer og i blomsterstriber i 2018 har været nogenlunde ens, men ser man på forekomsten af bier, og på antallet af dyregrupper, der besøgte de forskellige planter, så blev blomsterstriberne foretrukket. Det er særligt blomsterne hjulkrone og honningurt, der ifølge rapporten ’på visse lokaliteter bugnede af bier’.

I optællingen blev der talt insekter 30 gange på 18 lokaliteter, og tællingerne fandt både sted om dagen i solskin og om natten, og ser man alene på bierne – vilde så vel som tamme – så tiltrak de såede områder med blomster 73 procent af den totale mængde af talte bier. Og her er fraregnet tal for honningbier, der befandt sig tæt på bistader, da Morten Top-Jensen her af flere omgange på blot én kvadratmeter observerede ca. 75 honningbier på 10 minutter. Men det store antal honningbier til trods, så fandt Morten Top-Jensen også rigtig mange humlebier i de samme områder i de samme tidsrum.

Danmark fattes blomster

Der mangler blomster i Danmark, og bierne lider på grund af manglende arealer med blomsterplanter, lyder en af konklusionerne i rapporten fra Morten Top-Jensen, men det er en udfordring udsåning af blomsterstriber kan medvirke til at løse.

-Min undersøgelse viser, at de såede blomsterstriber umiddelbart virker. Insekterne søger til de såede områder, konkluderer Morten Top-Jensen, og det vækker begejstring hos Bornholms Landbrug & Fødevarer, der nu vil arbejde på at finde flere samarbejdspartnere til at videreudvikle projektet.

-Vi har nu i flere år arbejdet på at få Bornholm til at blomstre, og selvom tørken i 2018 har betydet, at vi ikke fik det blomsterhav, vi havde håbet på, så viser Morten Top-Jensens insekttælling, at tiltagene virker. At det nytter, når landmænd, biavlere, foreninger og virksomheder arbejder sammen, lyder det fra Klaus H. Petersen fra Bornholms Landbrug & Fødevarer, der vil bruge rapporten som afsæt til yderligere tiltag.

-Vi ved nu, at bierne – de vilde så vel som de tamme – har gavn af de udsåede blomsterstriber, og Bornholms Landbrug & Fødevarer vil nu sammen med vores samarbejdspartnere se på, hvordan vi kan gøre det endnu bedre i 2019. Og så vil vi gerne opfordre endnu flere til at gå med i projektet, så et samlet Bornholm kan vise resten af landet, at det nytter at gøre en målrettet indsats for insekterne, samtidig med at også lokale og turister får noget smukt at se på, lyder det fra Klaus H. Petersen.

Blandt de nye tiltag i 2019 bliver opsætning af store bihoteller til vilde bier i udvalgte områder, og så vil man også se på mulighederne for at etablere blomsterstriber midt i marker med afgrøder. Det sidste tiltag er netop efterspurgt af Morten Top-Jensen, som forslag til at få størst mulig gevinst af blomsterstriberne.

Klik her for at læse hele rapporten: Insektmonitorering af de bornholmske blomsterstriber

 

Formålet med projektet #BornholmBlomstrer:

Projektets formål er primært at styrke biodiversiteten på Bornholm og at få bornholmerne til at arbejde aktivt med at fremme biodiversiteten.

Det handler i høj grad om at skabe variation, korridorer og sammenhæng i det åbne land og styrke fødegrundlaget for insekter, herunder også vilde bier og sommerfugle, der samtidig danner fødegrundlag for andre dyr og insekter.

Afprøvning af flerårige vedligeholdelsesfrie blandinger, så striberne kan ligge uberørt i flere år og fungere som buffer mellem produktionslandskabet og bagkanten af grøftekanterne. Dvs. grøftekanten som biotop bliver også styrket

Dialog med lokalsamfundet om den gavnlige effekt af bivenlig drift og pleje i det åbne land samt i haverne.

Styrkelse af samarbejdet mellem forskellige aktører for mere og bedre natur i det åbne land.

Erfaringsopsamling, vidensdeling og formidling af effekten af disse naturstriber.

Etablering af gode ambassadører for biodiversitet i landbrugskredse for udbredelsen af best practice.

 

Deltagere i Bornholm Blomstrer i 2018

Bornholms Landbrug & Fødevarer har indtil videre etableret samarbejde med følgende organisationer omkring projektet ”bivenlig blomsterblanding” på Bornholm.

Bornholmske landmænd har lagt jord til blomsterinitiativet

Danmarks Naturfredningsforening – BORNHOLM. Bidrager med borgerrettede aktiviteter

Bornholms Biavlerforening. Bidrager med borgerrettede aktiviteter

Dansk Planteværn. Bidrager med viden omkring etablering, effekt og vedligeholdelse af bivenlige naturstriber

DLF-Seeds and Science. Indgår som sponsor samt bidrager med viden omkring frøblanding

Netto

Bornholms Energi & Forsyning

Paradisbakkeskolen. Bidrager med pakning af frøposer

Morten Top-Jensen. Insektekspert. Konsulent med monitorering af effekten af blomsterstriber

#PollinatorMarathon: Syngenta har i 2018 samarbejdet med Bornholms Landbrug & Fødevarer om udsåningen af en Maraton-lang blomsterstribe på Bornholm.

Af Jakob Tilma

  Klik for at hente ’Insektmonitorering af de bornholmske blomsterstriber’ som pdf