VAP-RAPPORT FASTHOLDER FAGLIGHEDEN

VAP-RAPPORT FASTHOLDER FAGLIGHEDEN
VAP-rapporten for perioden 2016-2018 giver ifølge Miljøstyrelsen ikke anledning til nye begrænsninger på brugen af pesticider, når de benyttes efter de gældende danske regler. Hos Dansk Planteværn er man tilfredse med, at det faglige grundlag i forhold til reguleringen af pesticider i Danmark bliver udbygget med flere videnskabelige undersøgelser.

Baseret på det nuværende samlede vidensgrundlag vurderer Miljøstyrelsen, at den godkendte anvendelse af de testede midler i VAP-overvågningen i perioden 2016-2018 ikke fører til uacceptabel udvaskning til grundvand, når de fastsatte begrænsninger overholdes. Det er konklusionen i præsentationen af VAP-rapporten den 20. maj. Vidensgrundlaget udbygges fortsat med yderligere test af azol-midler i VAP-markerne, da det ikke er fastslået, hvorfra påviste restkoncentrationer over kravværdierne hidrører.

Hos Dansk Planteværn er direktør Tanja Andersen tilfreds med, at undersøgelsen fra årene 2016-2018 viser, at brugen af planteværnsmidler på de danske marker fortsat vurderes at være forsvarlig.

-Med baggrund i resultaterne i den nye VAP-rapport er der ikke påvist nogen uacceptabel udvaskning til grundvandet forbundet med brug af planteværnsmidler i dansk landbrug, og det er virkelig stærkt, at vi i Danmark har et redskab, der baseret på videnskabelige undersøgelser, kan give os vished for, at de danske landmænd benytter pesticider ansvarligt, siger Tanja Andersen.

Rapporten indikerer ifølge Tanja Andersen, at det danske overvågningssystem til sikring af grundvandet virker, og at vi er på forkant med udviklingen. Danmark har allerede strammet reglerne for brug af de svampemidler, der i få tilfælde er fundet over kravværdierne i VAP-markerne, og vidensgrundlaget bliver løbende videreudviklet.

Og ifølge Tanja Andersen er det vigtigt, at vi hele tiden udbygger vores viden om effekten af plantebeskyttelsesmidler i anvendelse på markerne.  

-I den offentlige debat stilles der ofte spørgsmålstegn ved brugen af pesticider i landbruget, og her er det utrolig vigtigt, at myndighederne med den unikke danske VAP-model kan dokumentere, at der er styr på tingene, siger Tanja Andersen.

Danmark har som det eneste land i verden et måleprogram, der undersøger om godkendte sprøjtemidler kan spores umiddelbart under dyrkningslaget, og i Dansk Planteværn bakker man op om en opfordring fra L&F og DANVA til at udbygge systemet med yderligere to VAP-marker, ligesom en mark, der lige nu er på standby, igen kan blive taget i drift, så VAP-systemet kan give et endnu bedre overblik over eventuelle uønskede konsekvenser af brugen af planteværnsmidler i Danmark.

Fakta:

I VAP-rapporten offentliggøres de seneste resultater fra undersøgelserne om udvaskning af pesticider under kontrollerede og moniterede forhold på de såkaldte VAP-marker. Formålet med varslingssystemet er at supplere godkendelsesordningens mere teoretiske udvaskningsforhold med udvaskning under virkelige forhold, så eventuelle problemstoffer identificeres tidligt. 

I perioden fra juli 2016 til juni 2018 er 18 pesticider blevet testet i VAP, hvoraf 12 er medtaget alene for at teste forekomsten af deres nedbrydningsprodukter. Der er således analyseret for seks pesticider og 25 nedbrydningsprodukter, i alt 31 stoffer. Ud af disse 31 stoffer, er fire pesticider og fem nedbrydningsprodukter detekteret i prøver fra grundvandet, hvoraf et nedbrydningsprodukt (1,2,4-triazol) overskrider kravværdien i grundvand på 0,1 μg/L i 27 ud af 372 grundvandsprøver. Miljøstyrelsen har allerede i 2014 sat ind imod potentielle problemer med azol-midler ved at ændre reglerne for brugen i Danmark. Problematikken omkring de høje baggrundsværdier af 1,2,4-triazol på VAP-markerne undersøges i øjeblikket nærmere i et projekt, der udføres af GEUS.

COWI har for Miljøstyrelsen desuden udført et projekt om hvilke kilder, der kan være til stoffet 1,2,4-triazol i miljøet, med særlig fokus på grundvand. Baseret på de informationer COWI har indsamlet, udgør azol-pesticider anvendt i landbruget den største potentielle kilde til 1,2,4-triazol i grundvand.

 

Link til pressemeddelelse fra Miljøstyrelsen:

VAP-rapporten for 2016-2018 kan læses her

COWI rapporten kan læses her

Varslingssystemet for udvaskning af pesticider til grundvand (VAP)

Sammendrag af moniteringsresultater med fokus på juli 2016 - juni 2018

 

Af Jakob Tilma, kommunikationschef Dansk Planteværn og nyhed fra Miljøstyrelsen.