Demofarm

Plads til både landbrug og natur

Plads til både landbrug og natur

Ryegaard – et moderne landbrug i samspil med naturen 

Samarbejde mellem Ryegaard og Dansk Planteværn
Ryegaard og Dansk Planteværn arbejder sammen om at demonstrere, hvordan et moderne landbrug bliver drevet, herunder initiativer for at styrke biodiversiteten og ansvarlig brug af godkendte sprøjtemidler. Interessenter som politikere, myndigheder, medier og organisationer kan besøge Ryegaard og opleve, hvordan et stort fokus på biodiversitet er foreneligt med en intensiv planteproduktion.

På Ryegaard vil vi gerne være med til at vise, at driften af et moderne landbrug godt kan foregå bæredygtigt. Hvis vi kan gå foran med gode og ikke alt for kostbare eksempler, kan andre forhåbentlig blive inspireret,” siger Johan Scheel, godsejer på Ryegaard.

Demonstrationsarealet på Ryegaard er på 430 hektarer (ha.), hvoraf 220 ha. bliver dyrket konventionelt og 40 ha. økologisk. Resten er er skov og græsningsarealer.

Samarbejdet mellem Ryegaard og Dansk Planteværn omfatter bl.a. følgende initiativer:

Naturstriber; på demonstrationsarealet er der udlagt 6,7 km naturstriber på de dyrkede hektarer. Det inkluderer blomsterstriber, striber med harvet jord og med slået græs for at styrke fødegrundlaget for bier og andre insekter. Der er sået fem forskellige blomsterblandinger, enkelte er etårige og flest er flerårige, som er særligt attraktive for bestøvere. Derudover er der etableret 1,5 ha. med bi- og vildtvenlige blomsterarter.

Bihoteller; der er opsat tre bihoteller på Ryegaard, som er placeret i mark- og skovkanter for at give vilde bier bedre muligheder for at bygge reder og lægge æg.

Stenbunker; halvomsatte halmballer og grenbunker bliver efterladt forskellige steder på demonstrationsarealet til gavn for insekter.

Lærkepletter; der er usåede pletter i markerne med meget lidt vegetation. Det giver viben, sanglærken og andre jordrugende fugle gode muligheder for bl.a. at søge føde i ynglesæsonen.

Sprøjtevinduer; der er ubehandlede områder i markerne for at vurdere effekten af en valgt sprøjtning, således at dosis og sprøjtetidspunkt evt. kan justeres. Sprøjtevinduet visualiserer desuden, hvordan planteværn kan bidrage til at producere flere sunde fødevarer med et lavere klimaaftryk.

Demonstration af initiativer fra Dansk Planteværns medlemsfirmaer, herunder lukkede påfyldningssystemer til brug når marksprøjten tilføres sprøjtemidler, hvilket skåner miljøet og reducerer risikoen for sprøjteføreren.

Om Ryegaard Gods
Landbrugsarealet på Ryegaard Gods er på 750 ha. og omfatter både økologisk og konventionel produktion. De primære afgrøder i den konventionelle produktion er vårbyg, maltbyg, rajgræs, vinterraps, rug, vinterbyg, brødhvede og industrihvede. De økologiske afgrøder er vårbyg, rug og kløvergræs til foder samt havre og maltbyg.

På ejendommen er der 75 gravhøje, der bidrager til biodiversiteten ved at fastholde små områder, hvor jorden er uberørt. Ryegaard udarbejder hvert år en biotopplan med en række naturforbedrende tiltag for at optimere levevilkår for bl.a. insekter og agerhøns. Ryegaard har eget alment privat vandværk, som leverer vand til 45 husstande. Vandværket er, ligesom andre vandværker, underlagt myndighedernes kontrol- og prøveudtagningsprogram.  

God plads til biodiversitet
Ryegaard anvender principperne for integreret plantebeskyttelse (IPM) i sit jordbrug. Det betyder, at forekomsten af ukrudt, svampesygdomme og skadedyr forebygges og minimeres på måder, der reducerer behovet for brug af pesticider. Det kan eksempelvis være ved at veksle imellem afgrøder på marken og inkludere sortsblandinger.

Jordbruget bliver fortrinsvist drevet efter principperne for pløjefri dyrkning, også kaldet reduceret jordbearbejdning, hvor jorden bliver bearbejdet mindst muligt til gavn for klima og biodiversitet. Produktionsformen er energibesparende, da de tunge landbrugsmaskiner kører færre gange på marken i løbet af sæsonen.

Som led i planlægningen af blomsterstriberne, bliver der udsået honningurt, som er særlig attraktiv for svirrefluer. Målet er flere flerårige blomsterstriber, så antallet af nyttedyr øges og bidrager til skadedyrsbekæmpelse. SEGES, en del af Landbrug og Fødevarer, har gennemført et NaturTjek på Ryegaard og vurderet bedriftens aktiviteter til at have en høj naturværdi, og desuden givet anbefalinger til nye projekter til gavn for dyr og planter. 

Naturen kan få mere plads, hvis landbrugsarealet bliver udnyttet optimalt, og med en stigende verdensbefolkning, og dermed behov for at producere flere fødevarer, er dét nødvendigt. Landbruget på Ryegaard er et godt eksempel på, at klimahensyn, biodiversitet og et højt udbytte kan forenes.

 Klik her for at læse mere om Ryegaard og Trudsholm

Adressen er: Ryegaard Gods, Munkholmvej 380, 4060 Kr. Såby 

 

Vores udfordring er at brødføde verden samtidig med at vi giver plads til naturen