Afgifter og gebyrer på plantebeskyttelsesmidler

Den 1. juli 2013 blev der indført et nyt afgiftssystem for plantebeskyttelsesmidler. Hensigten med det nye afgiftssystem er at omlægge forbruget fra de mest miljø- og sundhedsbelastende til mindre belastende produkter og dermed opnå en generel reduktion af belastningen fremover.

Afgiften er imidlertid fastsat på baggrund af produkternes iboende egenskaber, mens den faktiske anvendelsessituation ikke indgår. Dermed giver omlægningen af afgifterne udelukkende en potentiel ændring i belastningen og ikke nødvendigvis en reel reduktion i belastningen.

Helt overordnet er det branchens holdning, at det ikke er logisk at indføre en afgiftsdifferentiering på produkter, der overholder EU's og nationale godkendelseskrav, og som indebærer, at produkterne er vurderet ikke at give uacceptabel risiko for miljø og mennesker. Desuden er det branchens holdning, at danske landmænd skal underlægges de samme rammevilkår, som gælder for landmænd i det øvrige EU, og derfor mener foreningen ikke, at ensidige, høje danske afgifter på plantebeskyttelsesmidler er rimelige.

Ændret afgiftsstruktur betyder færre produkter på markedet
Den ændrede afgiftsstruktur med højere afgifter på en lang række plantebeskyttelsesmidler vil få betydning for, hvor mange nye produkter, der introduceres på det danske marked. Det er branchens vurdering, at der vil være færre produkter på markedet fremover. De nye afgifter vil betyde:

At der længere sigt er der risiko for, at eksisterende produkter med en høj afgift udfases som følge af et reduceret salg, hvilket gør det urentabelt for firmaerne at beholde disse produkter på markedet

At færre plantebeskyttelsesmidler vil blive introduceret på det danske marked, idet en eventuel høj afgift på samt omkostninger til registrering af produkterne vil blive afvejet i forhold til det økonomiske afkast, der kan forventes for de pågældende produkter

At der vil være en øget risiko for udvikling af resistens i takt med, at produkter forsvinder fra markedet og færre nye produkter og især virkningsmekanismer introduceres på det danske marked

At danske landmænd får stadig færre aktivstoffer til rådighed i forhold til konkurrenterne i mange af de omgivende lande. Der er primo 2017 153 aktivstoffer godkendt i Danmark, 142 aktivstoffer i Sverige,  275 i England og 265 aktivstoffer i Tyskland

At der er risiko for en reduktion af udbydere af plantebeskyttelsesmidler som følge af et stadig mindre attraktivt marked i Danmark.

Nye godkendelsesgebyrer - endnu en omkostning
Den 1. januar 2014 blev der indført gebyrer i forbindelse med godkendelse af nye produkter, hvilket betyder yderligere omkostninger i forbindelse med godkendelse og anvendelse af plantebeskyttelsesmidler.

Det er branchens klare opfattelse, at såfremt de samlede omkostninger ved godkendelser og afgifter bliver for høje, vil konsekvensen være, at der i fremtiden vil blive færre ansøgninger om godkendelse af produkter til det danske marked, og specielt ansøgninger om anvendelser til mindre afgrøder og nicheproduktioner vil være følsomme over for høje godkendelsesgebyrer.