CLP-forordningen

Ændret udseende af etiketter på plantebeskyttelsesmidler

I løbet af de næste to og et halvt år vil gennemførelsen af FN's Globale Harmoniserings system for klassificering og mærkning af kemikalier" (GHS) i EU medføre en ændring af indhold og udseende af etiketterne på plantebeskyttelsesmidler og andre kemikalier.

Det er vigtigt at forstå, at der ikke er tale om ændringer i produkternes egenskaber eller risici, men alene indførelse af nye regler for klassificering og mærkning.

GHS er fundamentalt forskelligt fra det hidtidige system, idet der introduceres nye fareklasser, nye piktogrammer, nye signalord, nye faresætninger og sikkerhedssætninger. Herudover ændres den måde man klassificerer blandinger (tidligere kaldet præparater) fundamentalt i forhold til de hidtidige klassifikationsregler, hvilket derfor har betydning for klassifikation og mærkning af plantebeskyttelsesmidler.

Ændringerne i Danmark (og resten af EU) sker med gennemførelsen af forordning 1272/2008 (populært kaldet CLP-forordningen), som erstatter tidligere direktiver om klassificering og mærkning m.v.:

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008
af 16. december 2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger og om ændring og ophævelse af direktiv 67/548/EØF og 1999/45/EF og om ændring af forordning (EF) nr. 1907/2006, Den Europæiske Unions Tidende (L 353): p1- 1355, 31.12.2008.

Forordningen omfatter alle industrielle kemikalier og husholdningskemikalier, men med visse undtagelser så som kosmetik, medicin og veterinær medicin.
Gennemførelsen vil som nævnt medføre ændrede klassifikationssymboler, fareangivelser (analogt til de nuværende R-sætninger) og angivelser af forholdsregler (analogt til de nuværende S-sætninger).

NB! Den eventuelle risiko som anvendelsen af produkterne kan udgøre for brugeren eller miljøet, er ikke ændret som følge af de nye klassifikationsregler og de data som anvendes til at fastsætte de nye klassifikationer er de samme, som hidtil er blevet anvendt som grundlag for klassifikation og mærkning i forbindelse med godkendelsesprocessen.

Tidsrammen for ændringerne af klassifikationsreglerne er, at alle rene kemiske stoffer siden 1. december 2010 har skullet være klassificeret og mærket efter de nye regler, mens blandinger (produkter) som udleveres fra producenterne først efter 1. juni 2015 skal opfylde de nye klassifikations- og mærkningsregler.

NB! Det er dog tilladt at anvende de nye klassifikationsregler også inden denne frist og der vil derfor forekomme produkter på markedet allerede i løbet af de kommende år med ny mærkning.

Produkter med gammel mærkning må stadig sælges af distributører (f.eks. grovvareselskaber) indtil 30. maj 2017, hvorefter de kun må sælges, hvis de er ommærkede.
Produkter som er købt af slutbrugere før 1. juni 2017, er stadig lovlige at besidde og anvende med gammel mærkning efter denne dato.

Referencer:
Global Harmonisation of classification of chemicals (FN)

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008
af 16. december 2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger og om ændring og ophævelse af direktiv 67/548/EØF og 1999/45/EF og om ændring af forordning (EF) nr. 1907/2006

Hvis du ønsker at vide mere om de nye piktogrammer, kan du finde Miljøstyrelsens folder "Stop uheld!" her