Glyphosat – status for anvendelse og godkendelse

Glyphosat – status for anvendelse og godkendelse

Den nuværende godkendelse af glyphosat til professionel anvendelse i europæisk landbrug udløber 15. december 2023 og EU-Kommissionen besluttede i midten af november, at godkendelsen skulle forlænges i 10 år. 

Forud for forlængelsen stemte stemte EU-landene i Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder (SCoPAFF) i oktober om hvorvidt de ville støtte kommissionens indstilling til forlængelse, hvilket krævede kvalificeret flertal for at blive vedtaget. 15 ud af de 27 EU-medlemslande skulle således stemme ja til forlængelsen og de lande, der støtter forslaget, skulle udgøre mindst 65 % af den samlede befolkning i EU. Afstemningen opnåede ikke kvalificeret flertal for eller imod forslaget og det kom herefter til afgørelse i en appelkomite, hvorefter Kommissionen traf den endelige beslutning.    

Kommissionen foreslår fornyet godkendelse med forholdsregler  
Kommissionen foreslog, at glyphosat fik fornyet godkendelse i henhold til forordning 1107/2009 om plantebeskyttelsesmidler. Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) har konkluderet, at der ikke er kritiske områder i risikovurderingen, og at glyphosat opfylder betingelserne for at kunne få fornyet godkendelse. Der er nogle punkter, hvor der er udeståender og Kommissionen har derfor i oplægget om fornyelse adresseret disse punkter. Det drejer sig om en enkelt urenhed, rester i fødevarer, vandplanter, hjælpestoffer i produkterne og biodiversitet, herunder bufferzoner til natur og vandløb. Kommissionen lægger desuden vægt på, at anvendelse af glyphosat til nedvisning af afgrøder før høst er i strid med god landbrugsmæssig praksis, og disse anvendelser bør begrænses i medlemslandene. I Danmark er anvendelse af glyphosat til nedvisning af afgrøder til konsum og foder allerede forbudt.  

Kommissionen har i sit oplæg til fornyelse adresseret de udeståender, som EFSA identificerede, herunder at indføre risikobegrænsende foranstaltninger som fx sprøjtefri zoner for at beskytte små, planteædende pattedyr samt vandplanter. Desuden stilles der krav om at det firma, der ansøger om glyphosat-godkendelsen skal indsende data om indirekte effekter på biodiversitet, når en relevant fremgangsmåde for vurdering af disse effekter er vedtaget. Firmaet skal desuden indsende resultater af igangværende studier af rester i efterfølgende afgrøder (-det vil sige afgrøder, som dyrkes efter en afgrøde, der blev behandlet med glyphosat) af nedbrydningsproduktet AMPA. Dette datakrav kom for sent i godkendelses-processen til at ansøger kunne have studierne klar til revurderingen. Studierne forventes afsluttet i januar 2025, men foreløbige data fra disse og andre igangværende studier indgår allerede i vurderingen.   

Den danske regering støtter Kommissionens forslag om fornyet godkendelse af glyphosat med de yderligere forholdsregler og forbud mod anvendelse til nedvisning inden høst. 

Miljøministeriet: EU-fornyelse af aktivstoffet glyphosat 

EFSA: Glyphosat udgør ikke en risiko for miljø og sundhed 
I juli 2023 offentliggjorde EFSA og det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA) vurderingsrapporten, der skal danne grundlag for EU-Kommissionens beslutning om at foreslå fornyet godkendelse af glyphosat. Rapporten konkluderede, at glyphosat ikke udgør en risiko for miljø og sundhed.  

Juli 2023, EFSA: Glyphosate: no ciritical areas of concern; data gaps identified og EFSA explains the scientific assessment of glyphosate 

Rapporten skulle have været klar i anden halvdel af 2022, som oprindeligt udmeldt, men blev først færdig i juli 2023. 

Store datamængder til grund for glyphosat-vurdering  
Da EFSA og ECHA besluttede at udskyde rapporten fra oktober 2022 til juli 2023, var der behov for en administrativ forlængelse af den nuværende godkendelse frem til at beslutningen om forlængelsen bliver truffet.  

Fire EU-lande; Frankrig, Ungarn, Holland og Sverige blev udpeget som rapportørstater for glyphosat til at gennemgå den store mængde data, der er forbundet med ansøgningen. Rapportørstaterne udarbejdede et udkast til en vurderingsrapport, som fik en lang række kommentarer og som dannede grundlag for beslutningen fra EFSA og ECHA. Mere end 350 interessenter og videnskabelige institutioner samt 2.400 eksperter fra medlemslandene kommenterede på udkastet til rapporten, hvilket blev samlet i et dokument på over 3.000 sider, som blev gennemgået og vurderet af rapportørstaterne og inkluderet i den nye vurderingsrapport, der blev behandles hos EFSA.  

Glyphosate: EFSA and ECHA update timelines for assessments 

ECHA vurderer glyphosat ikke kræftfremkaldende 
ECHA har vurderet de farlige egenskaber ved glyphosat og fastholder sin tidligere risikovurdering, at glyphosat ikke er kræftfremkaldende. Konklusionen er baseret på en grundig gennemgang af videnskabelig dokumentation og stemmer overens med udmeldingerne fra de fire rapportørlande. 

ECHA: Glyphosate: no change to hazard classification 

Dansk anvendelse af glyphosat 
Glyphosat er et herbicid, der anvendes til at bekæmpe ukrudt. Det er verdens mest anvendte pesticidaktivstof, og også i Danmark er det klart det største aktivstof. I 2021 udgjorde glyphosat 44 pct. af salget af aktivstof i Danmark ifølge Bekæmpelsesmiddelstatistik 2021 fra Miljøstyrelsen.  

Et forbud mod glyphosat kan betyde øget brug af mekanisk jordbearbejdning til at kontrollere ukrudt, hvilket kan øge udvaskningen af kvælstof. Mere herom i Miljøminister Magnus Heunickes folketingssvar 5. oktober 2023.  

Fakta og data om glyphosat 
GlyphosateRenewal Group (GRG) er stiftet af en række virksomheder, der samarbejder om at tilvejebringe fakta og videnskabelige data om glyphosat. I forhold til tidligere fornyelser af godkendelsen af glyphosat har den igangværende proces været præget af stor grad af åbenhed. Hos GRG findes en stor mængde information fra godkendelsesprocessen helt ned til sammendrag fra de enkelte studier og referencer til videnskabelig litteratur. 

Yderligere læsning fra Dansk Planteværn vedrørende brugen af glyphosat på befæstede arealer: Glyphosat er ikke en trussel for grundvandet.