Godkendelseskrav

Godkendelseskrav

Dokumentation til godkendelse
Selve ansøgningen er omfangsrig og myndighederne gennemgår et dossier, som ofte består af med mere end 200 produktstudier, 500 studier med aktivstoffet samt studier, der dokumenterer produktets effektivitet. Produkterne gennemgår dermed en grundig vurdering af myndighederne, inden de bliver godkendt til markedsføring.

Udover de individuelle studier består en ansøgning af en sundhedsvurdering, miljømæssigvurdering herunder eksempelvis udvaskning til grundvand, vandlevende organismer, fugle og pattedyr samt vurdering afrestkoncentrationer i fødevarer.

Danmark har dog også nationale særkrav, hvoraf de væsentligste er hensynet til grundvandet.

Som en ekstra foranstaltning har Miljøstyrelsen sammen med flere institutioner et program, der moniterer det øvre grundvand for godkendte pesticider og metabolitter.

Generelt er godkendelseskravene skrappere i Danmark i forhold til resten af EU, hvilket blandt andet kommer til udtryk, i de produkter vi har på markedet, i forhold til vores nabolande som Tyskland og England.

Procedure
Danmark hører regulatorisk til Nordzonen (de nordiske og baltiske lande). Når der ansøges om et nyt produkt indsendes ansøgningen til de relevante lande, hvor man ønsker en godkendelse. Hvis særlige forhold gør sig gældende i et land, og hvis brug af et pesticid godkendt i et andet land i zonen vil føre til uacceptabel risiko for sundhed eller miljø, kan landet afvise midlet.

Ved ansøgning til de relevante lande/ myndigheder vil der bliver udpeget et land som zone rapporteur (ZRMS). ZRMS vil på vegne af de andre lande i Nordzonen vurdere, om produktet kan godkendes. Det vil dog stadig være Miljøstyrelsen, der endeligt vurderer om produktet kan godkendes i Danmark med baggrund i ZRMS's evalueringsrapport. ZRMS har 12 måneder til at lave vurderingen, og de andre lande har efterfølgende fire måneder til at lave deres afgørelse baseret på ZRMS's vurdering.