Grundvand og plantebeskyttelsesmidler

Grundvand og plantebeskyttelsesmidler

Den danske godkendelsesordning for plantebeskyttelsesmidler giver en høj sikkerhed for, at godkendte produkter ved korrekt anvendelse ikke udgør en risiko for grundvandet og dermed for vores drikkevand. Godkendelsesordningen er nok verdens mest restriktive, og kravene til at få et produkt godkendt er løbende blevet strammet i takt med den teknologiske og videnskabelige udvikling.

Dansk Planteværn er tilfreds med, at der findes en effektiv godkendelsesordning. Blot er det nødvendigt at huske, at bliver restriktionerne for stramme, bliver det svært at få godkendt de plantebeskyttelsesmidler, som er helt nødvendige i en moderne, bæredygtig landbrugsproduktion.

Grundig kontrol af grundvandet
Ligesom godkendelsesordningen er også kontrollen med grundvandet og drikkevandet grundig og effektiv. Siden begyndelsen af 1990'erne er grundvandet systematisk blevet undersøgt for rester af pesticider, og resultaterne af undersøgelserne er løbende blevet offentliggjort af GEUS. En yderligere beskyttelse af grundvand og vandboringer blev indført i 2011 i form af en 25 m sprøjtefri zone omkring boringer, som skal beskytte mod direkte nedsivning.

Desuden har det nationalevarslingssystem for udvaskning af pesticider til grundvandværet anvendt siden 1999 til at undersøge konsekvenserne af den godkendte anvendelse af produkter, som måske i praksis kan vise sig at have kritiske egenskaber, selv om de undersøgelser der indgår i godkendelsessystemet, ikke har givet anledning til alarm. Hermed er der etableret en ekstra sikkerhed for, at sådanne kritiske egenskaber opdages på et tidligt tidspunkt i produkternes anvendelse og hermed muligheden for at gribe ind, inden der sker større skade på miljøet (grundvandet).

Kun få boringer lukkes som følge af pesticidrester
Den restriktive godkendelsesordning, den grundige kontrol af grundvand og drikkevand samt den 25 m sprøjtefrie beskyttelseszone omkring boringerne betyder, at der kun lukkes få vandboringer som følge af fund af rester af plantebeskyttelsesmidler, og de fleste fund stammer fra midler, som ikke længere er godkendte, og derfor ikke anvendes i dag.

Antallet af boringer, der lukkes som følge af fund af pesticidrester er faldet i de seneste ti år. Ifølge en undersøgelse, foretaget af Videncentret for Landbrug, af analysetallene for de 3.386 boringer, der er taget ud af drift i perioden 1999-2008, var der fund af pesticidrester i 1.273 boringer. Kun i 600 boringer var der overskridelse af grænseværdien for indhold af pesticidrester, og kun i 4 % af disse svarende til 24 boringer skyldes overskridelserne plantebeskyttelsesmidler, som er godkendt til anvendelse i landbruget i dag.

Selv om der kan findes pesticidrester i grundvand og drikkevand under grænseværdien, er det ikke udtryk for, at vandet er af dårlig kvalitet. Beregninger viser nemlig, at den mængde pesticid, som en person indtager via drikkevandet gennem et helt liv, er forsvindende lille, og kan sammenlignes med det giftindhold (nikotin og tjære), der findes i ½ cigaret.

Der er derfor ingen risiko for grundvand og drikkevand forbundet med landbrugets anvendelse af plantebeskyttelsesmidler - det sikrer en streng godkendelsesordning, en effektiv kontrol af grundvandet og ikke mindst landmændenes ansvarsbevidste brug af midlerne.