Fødevaresikkerhed

Behandling med pesticider kan give rester i de modne afgrøder. Niveauet af pesticidresterne afhænger af faktorer som f.eks. den anvendte dosis, behandlingstidspunktet og nedbrydningshastigheden af produktet.

Nogle pesticider bruges til behandling efter høst (post harvest). Post harvest behandling forhindrer f.eks. svampeangreb, spiring eller overmodning af afgrøden under opbevaring. Når pesticidet anvendes efter de fastsatte regler vil restindholdet i fødevaren ikke overstige et maksimalt niveau, som er fastsat af EU.  Dette maksimale niveau betegnes maksimalgrænseværdien. Der er fastsat grænseværdier for restindhold af alle pesticidrester i fødevarer.

Områder der omhandler Fødevaresikkerhed

Artikler om Fødevaresikkerhed