VAP og NOVANA

Varslingssystem for udvaskning af pesticider til grundvand (VAP) er et moniteringsprogram, som har til formål at undersøge om godkendte pesticider eller deres nedbrydningsprodukter udvaskes til grundvandet i koncentrationer over kravværdien. VAP-projektet ledes af De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) i samarbejde med Institut for Agroøkologi (AGRO) ved Aarhus Universitet og underleverandør Institut for Bioscience (BIOS) ved Aarhus Universitet samt Miljøstyrelsen.
Mere information om VAP kan findes på deres hjemmeside, hvor man også kan finde rapporterne. 

Det Nationale Overvågningsprogram for Vandmiljø og Natur (NOVANA) overvåger vandmiljøets og naturens tilstand. NOVANA bidrager især til, at Danmark opfylder de forpligtigelser, vi har i forhold til national lovgivning, EU-direktiver og internationale konventioner om overvågning af vandmiljø, natur og luft. NOVANA består af 8 delprogrammer. Det ene delprogram omhandler overvågning af grundvandets tilstand. Denne overvågning har til formål at vurdere om vandet lever op til de nationale og internationale målsætninger om både kvalitet og mængde af grundvand. Grundvandets kvalitet overvåges bl.a.  gennem mere end 1000 overvågningsboringer (GRUMO-boringer), hvor der indsamles vandprøver, som undersøges for en lang række stoffer som fx nitrat, pesticider, klorid, arsen, PFAS og andre organiske forurenende stoffer. Alle indsamlede data kan findes i den nationale boringsdatabase Jupiter

GRUMO-rapporterne kan findes her

Alle vandværker skal kontrollere det vand, de pumper op. Det er Miljøstyrelsen, der beslutter, hvilke stoffer vandværkerne som minimum skal kontrollere for, - den såkaldte boringskontrol. Hvis Miljøstyrelsen finder nye, uønskede stoffer, kan disse stoffer blive føjet til boringskontrollen. I takt med at man bliver bedre til at analysere for uønskede stoffer, bliver listen af stoffer i boringskontrollen længere. Ved at overvåge grundvandet kan Miljøstyrelsen vurdere tilstanden af grundvandet og levere viden om, hvordan nationale miljøtiltag virker. Dette arbejde bidrager til, at politikere kan træffe beslutning om fremtidige miljøtiltag på et fagligt grundlag.

Miljøstyrelsen har lavet denne video, og denne brochure som forklare hvad NOVANA er. 

Fakta om varslingssystem for udvaskning af pesticider (VAP)

  • VAP er et overvågningsprogram, der undersøger om godkendte pesticider siver ned i grundvandet over den politisk fastsatte kravværdi på 0,1 mikrogram per liter.
  • Alle pesticider i VAP bliver anvendt i den maksimalt tilladte dosis – også selvom landbruget måske i virkeligheden anvender en meget lavere dosis.
  • Siden 1999 er der i VAP undersøgt for 52 forskellige pesticider og 99 forskellige nedbrydningsprodukter. 
  • VAP gør en hurtig vurdering mulig med henblik på en eventuel regulering eller et forbud af ellers godkendte pesticider fra markedet, hvis de på trods af brug efter gældende regler viser sig at kunne udvaskes til grundvandet.
  • Systemet sørger således for, at kun pesticider, der ikke er i fare for at påvirke grundvandet bliver anvendt i Danmark.
  • VAP findes kun i Danmark og er et samarbejde mellem GEUS, Miljøstyrelsen, Institut for Agroøkologi og Institut for Bioscience – begge ved Aarhus Universitet.

Artikler om VAP og NOVANA