Etiske retningslinjer

Medlemskab i Dansk Planteværn

(English translation below) 

Foreningens medlemmer er enige om at overholde følgende punkter:

1. Dansk lovgivning om plantebeskyttelsesmidler, herunder markedsføringsloven og konkurrencereglerne.

2. FN’s fødevare- og landbrugsorganisations (FAO) internationale adfærdskodeks vedr. markedsføring af pesticider, afsnit 11

3. Crop Life Europe’s Code of Transparency, som har til formål at øge adgangen til producenternes data og derved styrke industriens gennemsigtighed.

4. Medlemsvirksomheder må ikke henvise til Pesticidbelastningsindikator (PBI) i deres markedsføringsmateriale.

5. Der må ikke anvendes urigtige eller vildledende sammenligninger med andre plantebeskyttelsesmidler. Informationer i markedsføringen bør baseres på nyeste vurderinger af relevante videnskabelige data, hvilket bør fremgå af materialet. Sammenlignende markedsføring skal udformes på en sådan måde, at det er tydeligt for læseren, om der er tale om komplet forsøgs-materiale eller -uddrag. Reference til det fulde materiale skal inkluderes, det gælder særligt hvor der er anvendt uddrag.

6. Crop Life Europe's anbefalinger for kontakt med offentlige myndigheder. (Policy For Interactions With Public Officials Effective 1 January 2021)

7. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem to eller flere medlemsvirksomheder vedrørende markedsføring af et medlems produkt, forpligter medlemmerne sig til at løse tvisten uden inddragelse af Dansk Planteværn.

8. Medlemsvirksomheder opfordres kraftigt til at oplyse deres medlemskab af Dansk Planteværn i markedsføringsmateriale.

Membership of the Danish Crop Protection Association (DCPA)

Members of the DCPA agree to comply with the following points:

1. Danish legislation on PPPs, including marketing legislation, and the competition rules.

2. The standards of FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations) International Code of Conduct on the Distribution and Use of Pesticides, Article 11

3. The Crop Life Europe (CLE) Code of Transparency which aims to increase access to data from producers, thereby enhancing industry transparency.

4. Member companies must not refer to the Pesticide Load Index (PBI) in marketing material.

5. False or misleading comparison with other pesticides must not be used. In marketing, information should be based on an up-to-date assessment of all relevant scientific evidence and should clearly reflect that material. Comparative advertising must be designed in a such way that it is clear to the reader whether these are complete experimental material or excerpts. Reference to the complete material should be included, especially for excerpts.

6. The rules of Crop Life Europe (CLE) for contact with public authorities (‘Policy for Interactions with Public Officials’)

7. In the event of a discrepancy between two or more members regarding the marketing of a member's product, the members commit to resolve the discrepancy without DCPA involvement.

8. That the members of the Danish Crop Protection Association are highly encouraged to state their membership of the Danish Crop Protection Association as part of their marketing efforts.