Udvalgsarbejde

Nedsatte udvalg

Foreningen har nedsat to arbejdsudvalg og en effektivitetsgruppe med medlemsrepræsentanter for at drøfte fælles branchemæssige anliggender.

Udvalgene drøfter udelukkende branchespecifikke områder og ingen konkurrence specifikke anliggender.  

Registreringsudvalg

Registreringsudvalget drøfter registreringsmæssige udfordringer for konventionelle og biologiske produkter under Pesticidforordningen. Udvalget varetager desuden foreningens interesser i forhold til den regulatoriske udvikling af myndighedernes krav på bekæmpelsesmiddelområdet samt bidrager med faglige oplæg til bestyrelsens drøftelser og beslutninger. 

Biologisk udvalg

Det biologiske udvalg udveksler erfaringer på området indenfor biologiske midler og for at skaber grundlag for foreningens kommunikation om emnet. Ved biologske midler forstås biologiske pesticider, som skal godkendes under Pesticidforordningen (1107/2009) og biostimulanter, som skal godkendes under Gødningsloven eller Gødningsforordningen (2019/1009). 

Effektivitetsgruppe

Effektivitetsgruppen drøfter krav og protokoller til udarbejdelse af effektdata.