Lukkede påfyldningssystemer

Lukkede påfyldningssystemer reducerer risiko og beskytter miljøet

Lukkede påfyldningssystemer reducerer risiko og beskytter miljøet

Et lukket påfyldningssystem (Closed Transfer System, CTS) er en ny teknologi, der er udviklet for at øge sikkerheden for sprøjteføreren og minimere sprøjtemidlers påvirkning af miljøet. Det er således et supplement til de værnemidler, sprøjteføreren anvender ved påfyldning af sprøjtemidler til marksprøjten. Lukkede påfyldningssystemer reducerer sprøjteførerens kontakt med sprøjtemidlet og gavner miljøet ved at mindske risikoen for spild. Dansk Planteværns medlemmer har bidraget til udviklingen systemerne og markedsfører produkter, der er kompatible til systemerne.    

Pesticidbelastningsindikatoren (PBI) er en national indikator, den angiver et mål for den potentielle belastning af sundhed, natur og grundvand fra sprøjtemidler. Den beregnes ud fra den samlede belastning for de enkelte midler i den mængde, de er blevet solgt og anvendt og er en indikator for fastsættelsen af pesticidafgiften

Studier har vist, at risikoen for sprøjteføreren bliver mindre ved anvendelse af lukkede påfyldningssystemer, og det er derfor relevant at reducere sundhedsbelastningsfaktoren for produkter solgt til disse systemer. Dette vil bidrage til en yderligere reduktion i den samlede PBI.

Hvad er et lukket påfyldningssystem?
Et lukket påfyldningssystem kan anvendes til at fylde flydende sprøjtemidler på marksprøjten uden at skrue låget af dunken. Det reducerer sprøjteførerens eksponering for sprøjtemidlet i fyldeprocessen og mindsker risikoen for spild og dermed risikoen for punktkildeforurening. Et lukket påfyldningssystem gør det muligt at overføre sprøjtemidler direkte fra deres originale beholdere til sprøjtetanken, og systemet er fremstillet således, at man både kan tømme og deltømme dunken uden at komme i kontakt med sprøjtemidlet, der overføres til marksprøjten. Systemet har desuden et integreret skyllesystem, så sprøjteføreren nemt kan rengøre og skylle emballagen effektivt.

Et lukket påfyldningssystem supplerer det eksisterende fyldeudstyr. Det monteres på marksprøjten eller anvendes stationært i fyldeprocessen og effektiviserer processen sikkert og effektivt for både sprøjteføreren og miljøet. I takt med systemets udbredelse blandt landmænd på europæisk plan, forventes det, at et lukket påfyldningssystem vil blive integreret/præmonteret på nye marksprøjter.

Forskellige typer af lukkede påfyldningssystemer
Der findes forskellige varianter af lukkede påfyldningssystemer på markedet. Dansk Planteværns medlemmer markedsfører produkter, der bl.a. er kompatible til systemet easyconnect, der er udviklet af bl.a. BASF og lanceres i partnerskab med Syngenta, Corteva, Adama, Certis, FMC, UPL og Nufarm og Bayer. Systemet består af to komponenter: Selve fyldeanordningen og et specielt låg, som sidder på dunken. Anvendelse af lukkede påfyldningssystemer forudsætter en suge-tilkobling og en rent-vands-tilgang med tryk. Systemet inkl. montering koster ca. 10-15.000 dkr.

Easyconnect er testet på landbrug i udvalgte europæiske lande, herunder Danmark, over en årrække og baseret på landmændenes tilbagemeldinger bliver systemet løbende forbedret, hvilket bl.a. har øget hastigheden af påfyldningen. Easyconnect er ISO-certificeret.

Læs folderen med teknisk beskrivelse af easyconnect

Analyse af lukkede påfyldningssystemer
Vores europæiske brancheforening, CropLife Europe, har offentliggjort en analyse af tre forskellige lukkede påfyldningssystemer, hvoraf easyconnect er et af dem: Minimizing Operator Exposure: Field Data Analysis of three closed transfer systems for pesticide mixing and loading

Analysen inkluderer mere end 1.000 i forskelige påfyldningssituationer i fire lande - Tyskland, Holland, Frankrig og Spanien. Alle tre testede systemer viste forbedret sikkerhed for sprøjteføreren. Resultater blev præsenteret på Agritechnica messen i Tyskland i november 2023.  

Forventninger til lukkede påfyldningssystemer på det danske marked
Grøn innovation og ny teknologi er vejen frem, når belastningen fra brugen af sprøjtemidler skal minimeres. Med udsigt til krav om øget europæisk reduktion som følge af Kommissionens Green Deal og Farm to Fork-strategien vil implementering af lukkede påfyldningssystemer kunne bidrage til at nedbringe belastningen samtidig med, at dansk landbrug kan bidrage med en bæredygtig og klimabevidst produktion. I fremtiden forventes et bredt sortiment af sprøjtemidler i Danmark at være tilgængelige med det nye låg, der passer til påfyldningssystemet.

Lukkede påfyldningssystemer kan reducere PBI
Lov om afgift af bekæmpelsesmidler pålægger sprøjtemidler en differentieret belastning afhængigt af sprøjtemidlets klassificering og formuleringstype. Sundhedsbelastningen er en del af den samlede belastning som udgør PBI.

Beregninger fra forskellige studier viser, at brugerens eksponering ved påfyldning af marksprøjten med lukkede påfyldningssystemer bliver reduceret op til 300 gange afhængig af studiernes design og metode. Som et nyt, innovativt system kan lukkede påfyldningssystemer således bidrage til at reducere sprøjteførerens eksponering for sprøjtemidler.

Da de lukkede påfyldningssystemer er introduceret efter vedtagelse af den nuværende lov, bør disse systemer tilføjes som kategori med reduceret faktor som grundlag for PBI. Dansk Planteværn foreslår, at lukkede påfyldningssystemer bliver tilføjet, så belastningen for produkter, der kun må anvendes sammen med et sådant system, afspejler den lavere eksponering.

Europæisk fokus på lukkede påfyldningssystemer
Hele den europæiske planteværnsbranche arbejder på at fremme brugen af lukkede påfyldningssystemer. Det gør branchen, fordi vi mener, at det er vigtigt, at vi – udover at forske i og udvikle nye innovative produkter med bedre miljø- og sundhedsprofiler – bidrager til at forbedre sprøjteførerens håndtering af vores produkter samt tager hensyn til miljøet.

Gennem den europæiske brancheforening, Crop Life Europe, har hele branchen vedtaget internationale, bæredygtige forpligtelser i forhold til bl.a. investering i teknologi og beskyttelse af mennesker og miljø. Inden for området om at styrke indsatsen for at beskytte sprøjteføreres eksponering for sprøjtemidler har branchen forpligtet sig til inden 2030 at gøre midler tilgængelige til lukkede påfyldningssystemer til gavn for landmænd i hele Europa. Denne, samt de øvrige forpligtelser fra Crop Life Europe, støtter Dansk Planteværn op om.

Demonstration af et lukket påfyldningssystem?
Der findes flere varianter af lukkede påfyldningssystemer. Ved henvendelse til Dansk Planteværns sekretariat er det muligt at få et af systemerne demonstreret på Dansk Planteværns demonstrationslandbrug, Ryegaard.