De 8 IPM-principper

Publiceret: 13.12.2023

IPM

De 8 IPM-Principper

EU’s rammedirektiv for bæredygtig anvendelse af pesticider indeholder et bilag med 8 principper for IPM.

SEGES har formuleret principperne i en dansk sammenhæng.

1. Vi forebygger og bekæmper ukrudt, sygdomme og skadedyr ved flere metoder, navnlig ved:

 - at have et varieret og sundt sædskifte
 - at bruge hensigtsmæssige dyrkningsmetoder (god og rettidig etablering, passende   -  udsædsmængde mv.)
 - at bruge resistente eller tolerante sorter, når det er muligt at bruge udsædsmateriale af høj kvalitet
 - at gødske, kalke, vande og afvande i passende omfang
 - at forebygge spredning af ukrudt, sygdomme og skadedyr (omhyggelig rengøring af maskiner mv.)
 - at beskytte og øge mængden af nytteorganismer i og omkring det dyrkede areal

2. Vi kender og følger skadevolderne i afgrøderne, bruger varslinger og prognoser og søger råd hos kvalificerede og uvildige rådgivere.

3. Vi inddrager varslinger, prognoser og skadetærskler, når vi tager beslutninger om plantebeskyttelse. Desuden tager vi hensyn til regionale og klimatiske forhold.

4. Vi vælger ikke-kemiske metoder (biologiske, mekaniske, termiske mv.) mod skadevolderne, hvis metoderne er tilstrækkeligt effektive og rentable.

5. Vi vælger de pesticider, som passer bedst til opgaven og giver mindst risiko for bivirkninger på menneskers sundhed, på andre organismer i naturen og på miljøet.

6. Vi vælger den korrekte dosering, så vidt muligt nedsatte doseringer. Vi behandler så få gange som muligt, pletsprøjter mv. Samtidig forebygger vi, at skadevolderne udvikler resistens mod midlerne.

7. Er der risiko for resistensdannelse, forsøger vi at erstatte nogle af behandlingerne med midler med andre virkningsmekanismer, eller vi blander midler med forskellige virkningsmekanismer.

8. Vi følger op på, hvordan indsatsen har virket. Udgangspunktet er en løbende overvågning af skadevolderne i marken og registreringerne i sprøjtejournalen.

De 8 IPM-principper findes på SEGES’ hjemmeside