Diskussionen om pesticider i drikkevandet skal ned på jorden

Publiceret: 13.10.2021

Vandglas På Græs

Jupiter er GEUS' landsdækkende database for grundvands-, drikkevands-, råstof-, miljø- og geotekniske data. På baggrund af udtræk fra Jupiter hævder Danmarks Naturfredningsforening (DN), at 2021 kan blive rekordår for fund af pesticider i drikkevandet, da der fra januar til august i 2021 er fundet pesticidrester i 63,1 procent af de indberettede analyser fra drikkevandsboringer i Danmark. Imidlertid er der i den opgørelse medtaget fund fra tidligere år. Det korrekte tal er derfor ca. 13 procent lavere og fundene er på samme niveau som sidste år. I 12 procent af prøverne er kravværdierne overskredet, men ingen af overskridelserne vedrører stoffer, der anvendes i landbruget i dag. GEUS’ VAP-system er med til at sikre, at nuværende, godkendte pesticider bliver grundigt undersøgt. Landbrugets nuværende anvendelse af pesticider er således ikke årsagen til fund af kemiske stoffer i drikkevandsboringerne.

Det danske drikkevand er unikt og for at beskytte det, bliver der foretaget en række undersøgelser, moniteringer og målinger, der sikrer grundvandet og dermed kvaliteten af drikkevandet. Nye stoffer er i de seneste år blevet inkluderet i prøveudtagningsprogrammerne og af den grund har der også været flere fund. Stoffernes oprindelse, kilder og anvendelse er derfor vigtige at betragte før konklusionerne bliver draget, da en række af de stoffer, der er fundet, ikke har været anvendt i mere end 20 år.  

”Det danske grundvand er en helt særlig ressource, og det er vigtigt, at vi passer godt på det. Vi bakker op om det danske godkendelsesprogram for pesticider og har tillid til, at overvågningen i GEUS’ VAP-system er med til at sikre, at nutidens anvendelse af pesticider ikke udvaskes til grundvandet. Diskussionen om pesticider i drikkevandet skal ned på jorden og regulering af pesticider skal fortsat ske på et fagligt og oplyst grundlag. De mange og grundige undersøgelser af landbrugets brug af pesticider vidner om, at det ikke er landmændenes nutidig anvendelse på dyrkningsfladen, der udfordrer drikkevandet,” siger Tanja Andersen, direktør for Dansk Planteværn.

Fremtidige undersøgelser vil også finde pesticider

Drikkevandet bliver hentet dybt nede fra undergrunden og det tager naturen adskillige år at danne grundvandet, som bliver iltet og filtreret inden det kommer ud af vandhanen. Derfor kan vandet, vi drikker, være mere end 50 år gammelt. Når grundvandet bliver undersøgt, kan der optræde stoffer, der har været lagret i grundvandet i mange år inden nye undersøgelsesmetoder gør det muligt at søge efter dem.   

Det er tilfældet med stofferne DPC og DMS, der ikke har været anvendt i landbruget siden henholdsvis 1996 og 2007 samt BAM, der ikke har været anvendt siden 1997 og som desuden aldrig har fundet anvendelse på dyrkningsfladen. DMS har desuden været anvendt i maling og træbeskyttelse, hvilket også er kilder til fund af rester i grundvandet.  Al menneskelig aktivitet på jordens overflade sætter spor i grundvandet og det er derfor uomtvisteligt, at jo mere der bliver analyseret for, jo mere vil der også blive fundet.  

Fakta om VAP

Varslingssystemet til udvaskning af pesticider (VAP) er et overvågningsprogram, der undersøger om godkendte pesticider eller deres nedbrydningsprodukter udvaskes til ungt grundvand i koncentrationer over grænseværdien. VAP findes kun i Danmark og er et samarbejde mellem GEUS, Miljøstyrelsen, Institut for Agroøkologi og Institut for Bioscience – begge ved Aarhus Universitet. VAP gør en hurtig vurdering mulig med henblik på en eventuel regulering eller et forbud af ellers godkendte pesticider fra markedet, hvis de på trods af brug efter gældende regler viser sig at kunne udvaskes til grundvandet. Systemet sørger således for, at kun pesticider, der ikke er i fare for at påvirke grundvandet bliver anvendt i Danmark.

Yderligere information om VAP.

UDTRÆK FRA GEUS’ JUPITER DATABASE JANUAR-AUGUST 2021

Der er fra januar-august 2021 fundet pesticidrester i 50 % af de 1.346 indberettede analyser fra drikkevandsboringer i Danmark (summen af aktuelle fund under grænseværdien, fund under grænseværdien, før over samt aktuelle fund over grænseværdien).

Antal analyser

Procent

Intet nu, intet tidligere

511

38 %

Intet nu, men tidl. fund

163

12 %

Aktuelt fund u. grænseværdi

415

31 %

Fund u. grænseværdi, før over

90

7 %

Aktuelt over grænseværdi

167

12 %

Total

1.346

100 %

DN tager udgangspunkt i 1.355 analyser, hvilket inkluderer enkelte analyser fra 2020.