Flere undersøgelser giver hyppigere fund

Publiceret: 15.06.2021

Vandglas med blå himmel

I Danmark har vi et grundigt godkendelsessystem forud for markedsføringen af samtlige af de sprøjtemidler, der bliver anvendt. I forhold til beskyttelse af grundvandet, er der desuden fastsat en grænseværdi for at sikre, at der ingen risiko er ved at drikke vandet fra vandhanen. Dansk Planteværn bakker op om de omfattende pesticidundersøgelser, da faglighed og videnskab danner grundlag for brugen af de sprøjtemidler, danske landmænd har til rådighed og kan anvende på en forsvarlig måde med respekt for miljøet.

Grænseværdien for pesticider i grund- og i drikkevand er fastsat til 0,1 mikrogram pr. liter. Det svarer til 1 gram i 10 millioner liter vand. Grænsen er politisk og ikke sundhedsmæssigt fastsat ud fra den laveste koncentration, det var muligt at måle, da reglerne blev udarbejdet. I løbet af de sidste 20 år er der blevet analyseret for flere og flere af de pesticider, som det er mest sandsynligt at finde. Overvågningen er desuden blevet mere målrettet, så målingerne i højere grad bliver foretaget de steder, hvor der tidligere har været fund end de steder, hvor der ikke tidligere har været fund. Dermed er det ikke overraskende, at antallet af fund er stigende.

Al menneskelig aktivitet på jordens overflade sætter spor og det er derfor uomtvisteligt, at jo mere der bliver analyseret for, jo mere vil der også blive fundet. Tal fra Miljøstyrelsen viser dog, at andelen af vandboringer, hvor grænseværdien for pesticidrester er overskredet, er faldet de seneste tre år. I 2019 blev der fundet rester over grænseværdien i 12,7 % af boringerne, det faldt til 12,0 % i 2020 og i 2021 er det indtil videre faldet til 11,7 %. Det er værd at bemærke, at størstedelen af fundene drejer sig om stoffer, der for længst er udfaset og i mange tilfælde ikke stammer fra almindelig landbrugsdrift, men f.eks. fra træmaling. Mange af de stoffer, der er fundet under grænseværdien, er også stoffer, der ikke bliver anvendt i Danmark længere.

Et unikt overvågningsprogram

”Varslingssystem for udvaskning af pesticider til grundvandet (VAP)” er en af de grundige metoder til at undersøge forekomsten af pesticider. VAP findes kun i Danmark og omfatter en række testmarker over hele landet, hvor det bliver undersøgt, om godkendte pesticider og deres nedbrydningsprodukter siver ned i grundvandet. Resultater fra årets VAP-rapport viser, at størstedelen af de testede pesticider og nedbrydningsprodukter i perioden 2017-2019 ikke udvaskede til grundvandet ved regelret anvendelse på marker.

”Det er meget vigtigt, at vi passer godt på det danske grundvand, da det er en unik ressource. Derfor er det en positiv udvikling, at færre vandboringer oplever pesticidrester over grænseværdien i grundvandet. Det vidner om, at det grundige overvågningssystem virker efter hensigten. Det er vigtigt at fortsætte undersøgelserne for derigennem at belyse udfordringer, der bør tages hånd samt hvilke kilder og eventuelle punktkilder, der kan være årsagen til forekomsterne. Foreningen bakker derfor op om at udvide grundvandsovervågningen således at andre industrielle og naturligt fremkomne stoffer også kommer i betragtning,” siger Tanja Andersen, direktør for Dansk Planteværn.