Novana-rapport påviser ikke fund af landbrugets nuværende pesticider i drikkevandsboringerne

Publiceret: 11.11.2021

Å med træer langs bredderne

GEUS har netop offentliggjort tal fra sin nyeste NOVANA-rapport, hvor Aarhus Universitet præsenterer status på naturens og vandmiljøets tilstand. Rapporten konkluderer, at der er påvist rester af sprøjtemidler i 51 % af drikkevandsboringerne, der blev undersøgt i 2020, og der er registreret en overskridelse af kravværdien på 0,1 mikrogram per liter i knap 15 % af de undersøgte boringer. Ifølge GEUS er det især de to stoffer DMS (knap 33 %) og DPC (knap 26 %), der fører til overskridelser. Det er midler, der ikke længere bliver anvendt i dansk landbrug.

Den landsdækkende grundvandsovervågning (GRUMO) er en del af Miljøstyrelsens Nationale Overvågningsprogram for Vandmiljø og Natur (NOVANA) og er derfor også en del af rapporten. GRUMO-overvågningen i 2020 var en såkaldt operationel overvågning, der er standard hvert andet år. Det betyder, at analyserne er fokuseret på boringer, hvor der før har været påvist fund og af den grund påviser en operationel overvågning flere fund end en almindelig screening, hvilket også fremgår i Novana-rapporten. Ved præsentationen af resultaterne fremlagde GEUS, at undersøgelser fra 2020 har vist, at stoffer i grundvandet kan have mange forskellige oprindelser og at situationen derfor er mere kompleks end tidligere antaget.

Grundige undersøgelser og overvågninger af nye og eksisterende pesticider

Sprøjtemidler, der lanceres på det danske marked, skal leve op til specifikke datakrav og må findes i undersøgelser op til en fastsat kravværdi. Den restriktive danske godkendelsesordning er med til at sikre det danske grundvand og GRUMO bidrager positivt til at forudsige tilstanden af det danske drikkevand. De pesticider, der bliver godkendt til brug i dansk landbrug, indgår i overvejende grad i GEUS’ varslingssystem til udvaskning af pesticider (VAP). Det er et overvågningsprogram, der undersøger om godkendte pesticider eller deres nedbrydningsprodukter udvaskes til grundvandet i koncentrationer over grænseværdien. Der er således stor kontrol med pesticiderne både før de kommer på markedet og når de er i anvendelse.

”Vi har tillid til myndighedernes vurdering af sprøjtemidler og bakker op om godkendelsesordningen. Det er vigtigt at passe på naturen og vandmiljøet, og vi er derfor glade for at se, at nutidens anvendelser af sprøjtemidler ikke er påvist i drikkevandsboringerne over kravværdierne.” siger Tanja Andersen, direktør i Dansk Planteværn.  

Fakta er vigtigt i drikkevandsdebatten

For at sætte fokus på faglighed i debatten om det danske drikkevand er Dansk Planteværn gået sammen med Danske Vandværker, Økologisk Landsforening og Fagforeningen JA om en konference på Christiansborg, hvor fremtidens drikkevand er på agendaen.  

”Det er i alles interesse at passe godt på drikkevandet og det er derfor vigtigt at anvendelse af pesticider sker på et videns- og faktabaseret grundlag. Vi ser frem til en omfattende konference med deltagelse af Miljøministeren og med faglige indlæg fra bl.a. Miljøstyrelsen. Det er vigtigt at inddrage forskellige interessenter i drikkevandsdebatten så vi er sikre på, at alle relevante fakta og undersøgelser bliver belyst,” afslutter Tanja Andersen.

Der er stadig muligt at tilmelde sige i konferencen ”Fremtidens drikkevand” på Christiansborg 18. november.

Novana-rapporten bliver offentliggjort 17.12.2021.

Læs mere om Dansk Planteværns holdning i drikkevandsdebatten.