Nyt stof i grundvandet udgør ingen sundhedsrisiko

Publiceret: 27.01.2021

Mark med sne

Miljøstyrelsen har netop offentliggjort sine delresultater af massescreeningen af grundvandet. Der er fundet et nyt stof, TFA, der ikke udgør en sundhedsrisiko i drikkevandet og det skal undersøges yderligere, hvorfor stoffet er havnet i grundvandet. Dansk Planteværn imødekommer de foreløbige undersøgelser og vil med interesse følge de yderligere studier af forekomsten af TFA.

Det nye stof i grundvandsprøverne, TFA (trifluoreddikesyre), er fundet i 219 af de 247 undersøgte grundvandsboringer fordelt over hele Danmark. Andre EU-lande har gjort lignende fund og foretaget studier der peger på, at stoffet kan stamme fra f.eks. kølemidler anvendt i klimaanlæg og varmepumper, spildevand og spraydåser, hvor det som nedbrydningsprodukt bl.a. bliver spredt med regnvandet.

TFA kan også blive dannet som et nedbrydningsprodukt fra pesticider, hvilket Miljøstyrelsen dog ikke antager som kilden. Grunden er, at stoffet er fundet jævnt over hele Danmark og at andre lande allerede har gjort sig erfaringer, som ikke peger på landbrugsmæssig årsag til fund af TFA i grundvandet.

Flere studier af TFA skal klarlægge årsagen

Dansk Planteværn har med interesse læst Miljøstyrelsens nyhed og vil følge de fremtidige studier af TFA, så kilden til oprindelsen kan blive klarlagt.

”Vi bakker op om Miljøstyrelsens massescreening, så vi kan få en bredere debat om grundvandsbeskyttelsen i Danmark. De foreløbige resultater peget på, at der er mange årsager til fundene af TFA. Vi finder det relevant, at stoffets oprindelse bliver undersøgt yderligere, da der er naturlige forekomster og forskellige industrielle anvendelser, som kan være årsag til, at TFA bliver fundet i grundvandet, siger Tanja Andersen, direktør.  

I størstedelen af de undersøgte grundvandsboringer er koncentrationen af TFA lavere end 1 mikrogram per liter. Der er hertil også gjort fund i nogle få drikkevandsboringer. Styrelsen for Patientsikkerhed har på baggrund af vurderinger fra de tyske myndigheder vurderet, at de aktuelle fund i drikkevandet ikke udgør en sundhedsrisiko.

Læs mere om massescreeningen på Miljøministeriets og Miljøstyrelsens hjemmeside.

Mere om TFA og erfaringer fra Tyskland

TFA kan dannes ved nedbrydning af HFC- og HFO-gasser, der blandt andet anvendes som kølemidler og drivmidler i spraydåser. Disse gasser nedbrydes i atmosfæren til TFA, der efterfølgende deponeres på landjorden via regn. Herfra løber det i vandløb og siver ned i grundvandet. Desuden forekommer TFA naturligt i havvand som følge af undersøiske vulkanudbrud. TFA er i de senere år blevet fundet i grundvandet i Tyskland og et tysk studie fra 2020 har undersøgt regnvandsprøver målt gennem 12 måneder i 2018-2019. Studiet viste, at gennemsnitligt regnvand i Tyskland har en koncentration af TFA på 0,335 µg/l. Den højeste koncentration blev målt til 38,0 µg/l. Sammenlignet med niveauer målt i Tyskland i 1994-1996 ses en betydelig stigning i den atmosfæriske deposition af TFA igennem de sidste årtier.

Grafikken er udarbejdet af den tyske brancheorganisation, Industrieverband Agrar, og viser fint de mange potentielle TFA-kilder. Det er værd at pointere, at i Danmark skal alle aktivstoffer og deres metabolitter (relevante og ikke-relevante) overholde kravværdien på 0,1 µg. I Tyskland er denne kravværdi kun gældende for aktivstoffer og relevante metabolitter.