Planteværnsindustrien forsker i alternativer til mikroplast

Publiceret: 21.04.2023

Traktor Og Sprøjte Ryegaard

Planteværnsindustrien forsker i alternativer til mikroplast

EU-Kommissionen har fremsat et forslag om at ændre registrering, vurdering, godkendelse samt begrænsninger vedrørende anvendelsen af mikroplast. Formålet er at undgå eller reducere udledning af mikroplast til miljøet fra produkter, der er markedsført i EU.

”Vi mener, at det er vigtigt at reducere udledningen af mikroplast til miljøet og vores branche er i fuld gang med udviklingen af alternative løsninger, som kan bidrage til at minimere udledningen,” siger Tanja Andersen, direktør i Dansk Planteværn.

Områder i EU-kommissionens forslag vedrørende mikroplast med særlige relevans for planteværnsindustrien samt Dansk Planteværns holdning til dem.

  • Kommissionen foreslår overgangsperioder på mellem fire og 12 år for udvalgte anvendelser eller produkttyper. For planteværnsprodukter, hvilket omfatter både visse formuleringer af pesticider og bejdsemidler, som bliver anvendt til frøbehandling inden såning og gør frøene mere modstandsdygtige overfor sygdomme og skadedyr, foreslog kommissionen en overgangsperiode på 8 år.

Det tager op imod 11 år at udvikle og opnå godkendelse af et nyt produkt, og for at udvikle alternative metoder og produkter, er det nødvendigt med lange overgangsperioder. På trods af at længere perioder ville have været at foretrække, er Dansk Planteværn glade for, at overgangsperioden for pesticider og bejdsemidler er 8 år.

  • Bionedbrydeligt mikroplast, som kan nedbrydes til fx vand af mikroorganismer, bliver ikke defineret som mikroplast og er derfor ikke omfattet af Kommissionens forslag, da disse teknologier kan bidrage med effektive og miljøvenlige teknologier til landbrugets produktion af fødevarer.

Hos Dansk Planteværn stiller vi os uforstående overfor, at muligheden for at blive defineret som bionedbrydelig forudsætter dokumentation for nedbrydning i henholdsvis jord og vand, idet det for pesticiders vedkommende ville have større faglig relevans at lade effekten dokumentere i jord og) sediment (mudret sand)

  • Kommissionen foreslår, at mikroplast ikke må anvendes som stoffer alene eller i blandinger i en koncentration på 0,01 vægtprocent eller derover, hvis mikroplasten er til stede i et produkt for at give en bestemt egenskab. Desuden er mikroplast defineret som plastikpartikler under 5 millimeter.

Dansk Planteværn støtter op om den nedre grænse, da det er essentielt, at der bliver truffet beslutning om et målbart niveau af hensyn til, at forslaget fra EU-Kommissionen skal kunne håndhæves.

Forslag bliver formodentlig implementeret i 2023

Den danske regering bakker op om EU-kommissionens forslag, der blev vedtaget i slutningen af april ved en afstemning i den europæiske kemikalielovgivning, REACH. Forslaget forventes at blive implementeret i EU i løbet af 2023.

Download den færdige EU-lovgivning vedr. mikroplastik

Om mikroplast

Mikroplast – syntetiske polymermikropartikler – er defineret som alt plastik under fem millimeter i størrelse og kan opstå på to måder:

  • Primær mikroplast: Plastik, der bliver tilsat produkter eller bruges i processer
  • Sekundær mikroplast: Plastik, der bliver fragmenteret i miljøet via slitage fra sol, vind eller bølger

Vores Europæiske brancheforening, CropLife Europe, har fremstillet et positionspapir om mikroplastik gældende for hele branchen i EU: CropLife Europe Microplastics Position Paper.