Rekordlav belastning fra landbrugets anvendelse af sprøjtemidler

Publiceret: 13.01.2022

Januarmark På Ryegaard

Miljøstyrelsen har netop offentliggjort sin årlige bekæmpelsesmiddelstatistik, der opgør salg og forbrug af pesticider. Statistikken for 2020 viser, at salget af pesticider er omtrent det samme som de tre foregående år. Belastningen fra pesticidanvendelsen er imidlertid meget lav, hvilket bl.a. skyldes de store mængder nedbør i efteråret 2019, der gjorde det svært for landbruget at så vinterafgrøder. En grund er desuden landbrugets anvendelse af nye midler med en markant lavere miljø- og sundhedsbelastning end tidligere. De nye midler substituerer de mere belastende midler, der bliver udfaset.

Bekæmpelsesmiddelstatistikken bliver udgivet hvert år og er baseret på salgstal for pesticider, som producenterne har indberettet for 2020, og på det forbrug, som landmændene har angivet via sprøjtejournaler for dyrkningsperioden 1. august 2019 til 31. juli 2020.

Nye midler har markant lavere miljø- og sundhedsbelastning

I statistikken bliver pesticidbelastningsindikatoren (PBI) opgjort. PBI viser udviklingen i miljø- og sundhedsbelastningen fra de pesticider, som danske landmænd bruger til at bekæmpe ukrudt, svampe og andre skadevoldere i afgrøderne med. I henhold til Pesticidstrategien for 2017-2021 er reduktionsmålet for pesticidbelastningen, at PBI højest må være 1,96, hvilket svarer til en reduktion på mindst 40 % i forhold til 2011, der er referenceåret for målsætningen. I statistikken fremgår det, at PBI er faldet med 49 % siden 2011 og er i 2020 på 1,66. Det betyder derfor, at reduktionsmålet fortsat bliver opfyldt.

”Reduktioner og miljøhensyn har særlig opmærksomhed i de igangværende pesticidforhandlinger og det er derfor meget positivt, at PBI-målet er nået med den gældende pesticidbelastningsindikator på 1,66. Det er dog vigtigt at holde sig for øje, at den konkrete anvendelse vil variere fra år til år, afhængigt af de behov som vind og vejr fordrer. Det er et vigtigt element, når man undersøger reduktionsmuligheden, så der sættes realistiske mål for landbrugets anvendelse, ”siger Tanja Andersen, direktør i Dansk Planteværn.

Landmændenes indberettede forbrug af pesticider giver en PBI for dyrkningsåret 2019/20 på 1,39, hvilket er 53 % lavere end for 2010/11, der var det første år landmændene indberettede deres forbrug af pesticider.

Læs mere på Miljøstyrelsens hjemmeside

Download hele Bekæmpelsesmiddelstatistikken