Velfungerende vurderingsramme for pesticidgodkendelser

Publiceret: 09.06.2022

Vand Fra Hane I Glas

Det danske grundvand er en unik ressource og der findes en række projekter og systemer, der undersøger og monitorerer grundvandet og de godkendte pesticider, landbruget anvender. GEUS, Miljøstyrelsen og Aarhus Universitet administrerer et varslingssystem for udvaskning af pesticider til grundvandet (VAP) og resultater fra årets rapport viser, at størstedelen af de testede pesticider og nedbrydningsprodukter i perioden 2018-2020 ikke udvaskede til grundvandet ved regelret anvendelse på markerne. Miljøstyrelsen ser derfor ikke anledning til at ændre i de nuværende pesticidgodkendelser.

VAP findes kun i Danmark og omfatter en række testmarker over hele landet, hvor det bliver undersøgt, om godkendte pesticider og deres nedbrydningsprodukter siver ned i grundvandet over den politisk fastsatte kravværdi på 0,1 mikrogram per liter. Alle pesticider i VAP bliver anvendt i den maksimalt tilladte dosis – også selvom landbruget måske i virkeligheden anvender en meget lavere dosis. Siden 1999 er der i VAP undersøgt for 52 forskellige pesticider og 99 forskellige nedbrydningsprodukter. Den senest politisk vedtagne pesticidhandlingsplan for 2022-2026 har bl.a. fokus på mulighederne for at reducere pesticidbelastningen og afsætter yderligere ressourcer til VAP-arbejdet, så flere midler kan inkluderes i systemet.

Den politisk aftale inkluderer desuden Miljøstyrelsens pulje til bekæmpelsesmiddelforskning, der yder tilskud til forskning på pesticidområdet. GEUS har bl.a. to igangværende projekter, hvor de undersøger nedbrydningsproduktet 1,2,4-triazol, der har flere forskellige oprindelser, herunder fra azol-svampemidler, som bliver anvendt til bl.a. træbeskyttelse, sprøjtning af afgrøder og bejdsning af såsæd. 1,2,4-triazol var et af de få midler, som blev fundet i VAP over kravværdien og hvor den samlede analyse viste sikker anvendelse.

”Vi bakker op om ny viden om pesticidanvendelsen og er derfor meget positive overfor dels myndighedernes efterprøvelse i VAP, som er internationalt anerkendt, og puljen til bekæmpelsesmiddelforskning. Vi følger igangværende projekter og initiativer med stor interesse og bidrager med fakta. Det er positivt, at der tilføres flere ressourcer til VAP, så kapaciteten kan styrkes og undersøgelsesmulighederne forbedres,” siger Tanja Andersen, Danske Planteværn.