Bestøvning i jordbruget

Der bliver færre bier i Danmark. Antallet af humlebier, enlige bier og honningbier i Danmark falder, og det har stor betydning for bestøvningen af afgrøder. Vi har godt nok ikke tal for antallet af vilde bier, men strukturændringer i landbruget og færre småbiotoper og hegn har fjernet en væsentlig del af deres livsbetingelser. For honningbiernes vedkommende har Aarhus universitet netop opgjort antallet af honningbifamilier til brug for indberetninger til EU.